Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog

Læringsmål

Den studerende
- kan indgå i samarbejde med kolleger, forældre, ledelse og øvrige relevante samarbejdspartnere
om specifikke og generelle sprogindsatser
- kan forestå vejledning af kolleger og forældre ift. sprogindsatser på individ - og gruppeniveau
- har indsigt i teorier om vejledning, voksenlæring og pædagogiske forandringsprocesser
- kan reflektere over videnskabsteoretiske positioner og deres betydning for dokumentationen af børns sproglige udvikling og pædagogisk praksis
- har viden om forskellige typer af data og metoder til evaluering samt dokumentation af sproglig praksis
- kan reflektere over og kvalificere evaluering og dokumentation af sproglig praksis
- kan påtage sig ansvar for at kvalificere og udvikle sprogindsatser på baggrund af eksisterende praksis, dokumentation og data om børns sproglige udvikling.

Indhold

Teorier, begreber og viden om;
Dokumentation og evaluering samt metoder hertil, fx observationer, praksisfortællinger og tests.
Metodiske og videnskabsteoretiske synsvinkler i forhold til dokumentation og evaluering af børns sprog og af pædagogisk praksis.
Kvalitative og kvantitative metoder og metodetriangulering i forhold til beskrivelse, vurdering og evaluering af børns sprog, herunder tosprogede børns sprogudvikling og af pædagogisk praksis.
Voksenlæring og forandringsprocesser.
Vejledning og kommunikation, herunder etik i vejledning.
Samarbejde med og inddragelse af forældre, herunder forældre til børn med tosproget baggrund.

Målgruppe

Pædagoger, lærere, konsulenter m.fl.

Beskrivelse

Undervisningen har fokus på den indsats, der iværksættes rundt om barnet/børnegruppen i forbindelse med sprogarbejdet. Vi ser på forskellige former for evalueringskultur med henblik på, hvilke indsatser der kan iværksættes for hhv. at forandre og udvikle på praksis. Derudover vil kollegial vejledning og inddragelse af forældrene i sprogindsatsen udgøre en væsentlig del af undervisningen.
Der vil være fokus på 0-6 års området, men redskaberne kan også anvendes i indskolingen.

Tid

Tirsdage kl. 09.00-13.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201553172

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 4. februar 2020 til Fredag d. 26. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V