Triage- & Teammodul

Beskrivelse

Modul er baseret på Modul Vf82: Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren. Fokus i modulet er tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med henblik på at videreudvikle den sundhedsfaglige praksis. Modulet kvalificerer kursisten til at kunne indgå i et tæt tværfagligt samarbejde om initial modtagelse og triagering af alle akutte patienter på baggrund af kliniske kompetencer, symptomatologi, procestriage, beslutningsstøtte og flowstyring. Det vægtes højt at medtænke organisationers forskelligheder, og den indflydelse det kan få på samarbejde og kommunikation mellem de involverede parter.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår:

Viden
- Kan demonstrere viden om teorier og metoder til at analysere og kvalificere det tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde, der relaterer sig til udvikling af den sundhedsfaglige praksis og på den baggrund er i stand til at kunne planlægge, koordinere og evaluere modtagelsesprocessen for den akutte patient.
- Systematisk vurdere den akutte patients symptomer ud fra en analytisk tilgang, og anvende relevante kliniske beslutningsværktøjer
- Kan reflektere over forskellige samarbejdsformer og deres betydning for netværksdannelse og samarbejde på tværs i sektorer og organisationer
- Demonstrere forståelse for og reflektere over betydningen af at inddrage et nuanceret borger, professionelt og samfundsmæssigt perspektiv i samarbejdet
- Viden om redskaber, der understøtter beslutningstagen og flowstyring

Færdigheder
- Kan analysere, kritisk vurdere og håndtere overgange mellem funktioner, afdelinger og sektorer for at sikre sammenhæng i sundhedsfaglige ydelser
- Kan inddrage såvel et tværfagligt som et organisatorisk perspektiv i analyse af aktuelle samarbejdsmæssige udfordringer
- Kan reflektere kritisk over egen praksis ud fra en integration af teori og praksis
- Kan træffe beslutninger og flowstyre

Kompetencer
- Kan håndtere tværfagligt komplekse og udviklingsorienterede forløb og komme med begrundede forslag til videreudvikling af patientforløb og med inddragelse af såvel mono- som tværfaglige samarbejdspartnere
- Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for patientforløb der sikrer koordinering og samarbejde i sundhedsfaglige ydelser, herunder kvalitet og samarbejde om modtagelse, triagering, pleje og behandling af den akut kritisk syge patient
- Sikrer samarbejde og inddragelse af patient og pårørende i akutte situationer
- Behersker og anvender metoder og teknikker i relation til akutte kliniske procedurer

Indhold

Indholdet er bestemt af studieordningen for de sundhedsfaglige diplomuddannelser samt den Nationale ramme for uddannelsen.

- Tværfaglighed, begreb og proces. Ekspert-Triage og flowmasterfunktion, samarbejde i teams og sikker mundtlig kommunikation. Akut medicinsk teamtræning og tværfaglig traumeteamtræning.
- Samarbejde, kommunikation, og forandringsprocesser. ¿ herunder traumatologi samt traumeteamtræning med fokus på ledelse ud fra CRM (Crisis Resource Management) principperne. Det personlige lederskab og at arbejde under stress
- Specifikke akutte sundhedsproblemer og ABCDE-vurdering i relation til: Akutte medicinske tilstande, akut kirurgi og traumatologi, traumemekanismer, psykiatri ved akut indlæggelse og skader, børn og triage ¿ medicinsk og kirurgisk.
- Organisationsteori og organisation på tværs af fag og sektorer. Herunder klinisk beslutningstagen, afvigelse af retningslinjer, kultur, lovgivning og etik
- Brugerinddragelse, patienter/patientologi og pårørende
- Korttidskommunikation med patient og pårørende

Målgruppe

Deltageren skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Uddannelsen tager udgangspunkt i den studerendes praksis på en akutmodtagelse/akutklinikker med patientforløb, triagering og patientflow i afdelingen. Desuden anbefales det, at deltageren har gennemført Akutuddannelsens Basismodul eller gennemført multiple Choice testen tilhørende Basismodulet i akutsygepleje eller have planlagt at gennemføre dette, for at kunne godkendes til forløbet i regionsregi.
RegionH betaler deltagergebyret for ansatte i akutmodtagelse eller akutklinik i Region H.

Tid

Modulets undervisningsomfang svarer til 5 ECTS-Point, hvilket svarer til et fuldtidsstudie i 3,3 uger. På dette forløb er der i alt 12 fremmødedage.

Undervisningen ligger i ugerne 41, 43 og 45, overvejende i tidsrummet kl. 8.30-15.30. Eksamen foregår den 3. december 2020. Der skal ud over undervisningen påregnes tid til læsning af litteratur og forberedelse til prøve.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

204829341

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

10.000 kr.

Dato:

Mandag d. 5. oktober 2020 til Torsdag d. 3. december 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V