Teamledelse - Valgfag

Beskrivelse

Lær at lede i teams og netværk på tværs af organisationen.

Stadigt flere organisatoriske opgaver løses i teams og netværk inden for og på tværs af organisationen. Det skaber nye samarbejdsformer, som stiller krav om andre ledelses- og styringsformer, der kan håndtere at såvel formelle ledere som medarbejdere tager ledelse på sig i organisationen.

Det får du ud af modulet:
På dette valgmodul opnår du kendskab til forskellige forståelser af team- og netværksfunktioner. Du udvikler praktisk og teoretisk viden om, hvordan aktører og diskurser skaber forskellige vilkår for etablering, udvikling og ledelse i teams og netværk.

Det faglige indhold
I undervisningen ser vi på, hvordan teams og netværk kan være udviklende og innovative for opgavevaretagelsen, og hvordan de kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, hvor dine egne organisatoriske cases og ledelsesmæssige forhold bliver omdrejningspunkt for diskussion og refleksion.

Modulet har som mål, at du:
- tilegner dig viden om forskellige teorier, begreber og metoder om team- og netværksledelse
- bliver i stand til at reflektere over paradokset mellem styring og selvstyring i teams og netværk
- bliver i stand til at identificere forskellige forholdemåder i et styringsperspektiv ud fra forståelsen at ledere og medarbejdere i gensidig afhængighed er samskabende

Læringsmål

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:
- De særlige dynamikker og processer, der knytter sig til teamarbejde og organisering, baseret på teorier, metoder og praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:
- Lede og facilitere rammesættende, meningssøgende og -forhandlende processer i team
- Analysere problemer, løse konflikter og udvikle team.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:
- Lede team refleksivt og formulere klare mål, rammer og betingelser for ledelse af arbejdsopgaver,
der søges løst gennem teamorganisering.

Målgruppe

Valgmodulerne er målrettet både nuværende og kommende ledere. Her får du mulighed for at udbygge dine kompetencer til at varetage forskellige ledelsesopgaver, hvor uddannelsen i høj grad vægter at sætte dine praksiserfaringer i spil med relevant ledelsesteori.

Tid

Start tirsdag den 21. januar 2020 kl. 9.00-15.00.

Undervisningsdatoer: 21.01, 30.01, 04.02, 25.02.2020

Studiegruppedato: 18.02.2020

Eksamen: 03.03, 04.03.2020 (og evt. 05.03.2020)

Undervisning: Jens Jacobsen


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201372171

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7.200 kr.

Dato:

Tirsdag d. 21. januar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V