Socialkognitive udviklingsforstyrrelser

Beskrivelse

Der præsenteres forskellige teorier og perspektiver samt forskningsresultater om Social-kognitive udviklingsforstyrrelser, herunder Autisme Spektrum Tilstande og ADHD. Der inddrages viden om forudsætningerne for udvikling og trivsel, herunder forældresamarbejde og mestringsperspektiver. Der arbejdes med relevante læringsindsatser, fx sansemotoriske indsatser, stressprofil, low arousal og NEST-pædagogik, både i et kompensatorisk og innovativt perspektiv. Der peges på handlemuligheder, der kan optimere trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser og forebygge fx vægring mod at komme i skole. Derudover vil viden om specialpædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer og hjælpemidler blive præsenteret, fx sociale historier.

Læringsmål

Den studerende
- kan vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling, herunder de socialkognitive funktioner hos mennesker med gennemgribende og /eller socialkognitive udfordringer.
- kan indgå i et samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med eksempelvis kollegaer, forældre, pårørende eller eksterne parter.
- har viden om diagnoser indenfor ADHD og autismespekteret, herunder refleksion over normalitet og afvigelse i det senmoderne samfund.
- har kendskab til målgruppen i et livsperspektiv eksempelvis i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde.
- kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere læring og udvikling for mennesker med socialkognitive vanskeligheder.
- kan vurdere og reflektere over special- og almen pædagogiske arbejdsformer, herunder metoder, materialer og hjælpemidler.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere, konsulenter, ressourcepersoner, ergoterapeuter, talepædagoger, PPR-medarbejdere og andre, hvis arbejdsfelt retter sig mod socialkognitive udviklingsforstyrrelser.

Tid

Torsdage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203278221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 3. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Tagensvej 18
2200 København N