Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Københavns Kommune, BUF

Beskrivelse

Dette praktikvejledermodul er rettet praktikvejledere i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune. Praktikvejlederne kan være tildelt rollen som praktiktovholdere i en klynge. Uddannelsen skal bidrage til at skabe et stærkt fagligt læringsmiljø med videndeling på tværs af klyngen.

På modulet arbejdes der med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, der sætter dig i stand til at varetage opgaven som praktikvejleder og praktiktovholder i den pædagogstuderendes uddannelsesperiode. Der tages afsæt i dine erfaringer og praktikstedets og klyngens praksis, og der er særlig fokus på kollegial vejledning og organisering af praktikken i praksis. Målet er, at du kan tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende og understøtte praktikstedets- og klyngens fælles uddannelseskultur.

Læringsmål

Kompetencemål:
- tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende
- rammesætte en reflekteret, professionel kommunikation med den pædagogstuderende om praktikperiodens faglige kompetencemål og den studerendes læringsmål for perioden
- identificere, analysere og diskutere centrale praktiske og teoretiske problemstillinger af didaktisk karakter i tilknytning til praktikken og dokumentere eget og andres arbejde med praktikvejlederopgaver i praktikuddannelsesperioden
- udvikle og understøtte praktikstedets/klyngens uddannelseskultur

Viden
- have indsigt i praktikstedets/klyngens organisation og tilrettelæggelse af praktikperioden som uddannelseselement i pædagoguddannelsen
- have viden om iagttagelses-, videns- og vurderingsformer, læringsteori og voksendidaktik, herunder deltagerforudsætninger og deltagelsesmuligheder
- have indsigt i vejledningsformer og -metoder, herunder magtdimensionen i vejledningen og etiske udfordringer
- have viden om kollegavejledning, herunder indsigt i vejledning af kolleger

Færdigheder:
- kunne tilrettelægge den studerendes praktikuddannelse for praktikperioden med afsæt i praktikstedets værdigrundlag og undersøgelse af egen praksis
- kunne udvikle differentierede læringsmiljøer og fælleskaber med kobling til den studerendes læringsmål
- kunne udøve differentieret vejledning med opmærksomhed på professionel kommunikation og indgå i medbedømmelse af den studerendes arbejde med de faglige kompetencemål med kobling til den studerendes dokumentation af praktikforløb
- kunne kollegavejlede, fx klyngens daglige vejledere, så de er klædt på til opgaven med at have studerende i praktik

Målgruppe

Pædagoger, særligt ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommunes klynger, som er valgt til at være praktiktovholdere.

Deltagerne på forløbet, skal opfylde de formelle adgangskrav til Diplomuddannelsen.

Tid

27. jan.: studiestart (kl. 9-14)
3-4. feb. | 24-25. feb. | 9-10. marts | 30-31. marts | 14-15. april
Alle dage kl. 9.00-16.00
Vejledning og prøve i april/maj 2020
Ændringer kan forekomme

Finansiering
Københavns Kommune oplyser, at der er mulighed for at søge Den Kommunale Kompetencefond for dækning af 80% af uddannelsesgebyret. BUF Akademi dækker de resterende 20%.
Spørgsmål vedr. finansiering rettes til:
- Ellen Poder Bjerregaard, eh0s@kk.dk, 2374 0562
- Karoline Thalbitzer, hw60@kk.dk, 2491 9614

Praktiske oplysninger

Nummer: 

201515991

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Mandag d. 27. januar 2020 til Onsdag d. 15. april 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V