Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser

Beskrivelse

For mennesker med komplekse kommunikationsbehov gælder at de fleste;
· skal lære at udtrykke sig gennem andre kommunikationsformer end tale
· har brug for alternative løsninger også i forhold til skriftsproget
· er livslangt afhængige af støtte fra deres nære omgivelser - som skal kunne afklare deres kommunikationsbehov, kende til alternative løsninger samt give livslang støtte til så selvstændig kommunikation som muligt.

Modulet har fokus på det flerfaglige samarbejde med inddragelse af netværk omkring børn, unge og voksne med komplekse kommunikationsbehov, herunder også kognitive vanskeligheder. Der vil blive arbejdet med både den bagvedliggende kommunikationsteori, udvikling af kommunikative færdigheder, samt støttende og alternative kommunikationsmuligheder. Du vil blive i stand til at indgå i afdækning af behov og muligheder med bla. videoanalyse, planlægning og igangsætning af en indsats omkring den enkelte og i miljøet, samt overordnet at kunne vurdere indsatser, metoder og behov.

Modulet kan efterfølges af et uddybende modul: "Kommunikationskompetencer - i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov" - hvor der arbejdes med den professionelles kompetencer i at indgå i udviklende kommunikative relationer for samme målgruppe.

Læringsmål

Den studerende
- kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere trivsel og læring i relation til mennesker med vanskeligheder i forhold til en eller flere sanser, i et henholdsvis udviklende og kompenserende perspektiv
- kan indgå i tværfagligt og/eller tværsektorielt samarbejde om en specialpædagogisk indsats i relation til vanskeligheder i forhold til en eller flere sansemodaliteter, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte
- har en grundlæggende viden om det sensoriske system og dets betydning for menneskets udvikling, samt indsigt i teorier og forskningsresultater om vanskeligheder i forhold til en eller flere sanser.
- har viden om forskellige former for og årsager til vanskeligheder i forhold til en eller flere sanser herunder mestrings- og kompensationsadfærd
- har kendskab til målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/diagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer.
- har indsigt i vanskeligheder i forhold til en eller flere sanser set i et livsperspektiv i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde herunder kendskab til relevant lovgivning.

Målgruppe

Lærere, pædagoger og talepædagoger, IKT konsulenter, PPR-konsulenter og ergo- og fysioterapeutisk personale, der arbejder direkte eller indirekte med mennesker med kommunikationsvanskeligheder


Tid

Mandage kl. 10.00-15.00.
Tirsdage kl. 9.00-14.00.

Datoer:
01.02.21 og 02.02.21
01.03.21 og 02.03.21
22.03.21 og 23.03.21
19.04.21 og 20.04.21

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211098221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København