Formidlings- og undervisningspraksis

Beskrivelse

Modul Rs39: Formidlings- og undervisningspraksis. Modulet sætter fokus på pædagogisk tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af såvel formidlings-, vejlednings- som undervisningsaktiviteter rettet mod patienter, borgere, uddannelsessøgende sundhedsprofessioner i og uden for sundhedssektoren. Modulet tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer. Vi arbejder med pædagogiske og didaktiske teorier og metoder, der styrker og videreudvikler sundhedsformidlende, sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende tilegner sig følgende kvalifikationer:

Viden
- opnår viden om pædagogisk teori og metode i forhold til sundhedsformidlende aktiviteter, patient- og borgerrettede undervisning samt og kliniske uddannelsesforløb
- opnår forståelse for og reflekterer over betydningen af forskellige former for formidlings-, og undervisningspraksis i forhold til praksis

Færdigheder
- kan inddrage, beskrive, analysere, vurdere og formidle pædagogisk teori og metode i relation til formidlings- og undervisningspraksis
- kan analysere og vurdere de pædagogiske konsekvenser, som en valgt pædagogisk tilgang kan have
- kan anvender sin viden om formidling og undervisning i praksis
- kan anvender metoder og redskaber til indsamling og analyse af litteratur og undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold

Kompetencer
- videreudvikler sine pædagogisk-didaktiske evner
- kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af formidlings- og undervisningspraksis i forhold til praksissituationer

Indhold

- Tilrettelæggelse af læreprocesser og interventionsformer, herunder udvalgt læringsteori
- Didaktiske teorier og undervisningstilrettelæggelse
- Vejledning og refleksion som teori og metode
- Evaluering som teori og metode
- Udvalgte forskningsmetoder samt udvalgte udviklings- og forskningsprojekter med relevans for modulets faglige indhold

Målgruppe

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, ernærings- og husholdningsøkonomer, radiografer samt andre sundhedsprofessionelle og andre med en mellemlang videregående uddannelse.

Tid

Start i uge 36 - 50 2020. Onsdage kl. 09:00 - 15:00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203845341

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

13.400 Kr.

Dato:

Onsdag d. 2. september 2020 til Onsdag d. 9. december 2020

Adresse:

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14
3400 Hillerød