Forandrings- og læreprocesser med fokus på klinisk vejledning - undervisning foregår på Bornholm

Beskrivelse

Modulet er baseret på diplommodul Rs37: Forandrings- og læreprocesser under den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Modulet er på 10 ECTS-point og retter sig primært mod sundhedsprofessionelle, der varetager opgaver inden for klinisk vejledning og undervisning af studerende på sundhedsfaglige mellemlange videregående uddannelser.

Modulet giver dig mulighed for at styrke og videreudvikle din vejlederpraksis i relation til særligt dig selv, de studerende og dine kolleger, der deltager i klinisk vejledning. Der er i modulet særligt fokus på egen vejlederrolle og proces. Modulet bygger endvidere på viden og kompetencer fra modulet 'Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professioner'.
Undervisningen tager udgangspunkt i den erfarne vejleders erfaringer og kompetencer, og vil have et anvendelsesorienteret perspektiv. Derfor vil aktiv deltagelse, træning og øvelse være i fokus med udgangspunkt i teori, tilgange og redskaber inden for læring, didaktik, vejledningsarenaer og relaterede felter.

Læringsmål

Modulet vil have særligt fokus på dynamikken og kompleksiteten i de forandrings- og læreprocesser som uddannelsessøgende gennemlever i forbindelse med pædagogiske tiltag inden for klinisk uddannelse.
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår:
Viden
- har viden om læringsteori og forståelse for forandrings- og læreprocesser
- har viden om og kan reflektere over betydningen af inddragelse af patienters, borgeres, personales og/eller uddannelsessøgendes deltagerforudsætninger i relation til læringsforløb
- har forståelse for og reflekterer over de konsekvenser, en læringsteoretisk tilgang kan have i en konkret faglig sammenhæng
- har forståelse for psykologiske aspekters betydning for læring og forandring
- kan reflektere over betydningen af og konsekvenser for valg af teori og metode med relevans for modulets faglige indhold

Færdigheder
- kan vurdere og formidle mulige forandrings- og læreprocessers betydning i praksis og begrunde de valgte handlinger og løsninger
- kan anvende sin viden og indsigt om forandring og læring i praksis
- kan anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af litteratur og undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold

Kompetencer
- kan indgå i et samarbejde med en målgruppe med henblik på at afklare mulige forandrings- og læreprocesser
- kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til forandrings- og læreprocesser i konkrete faglige sammenhænge
- kan udvikle egen praksis i relation til forandrings- og læreprocesser

Indhold

- Læringsteorier
- Aspekter der såvel fremmer som hæmmer læring, herunder refleksionsbegrebet
- Vidensformer, herunder tavs viden og erfaringsviden
- Psykologiske aspekter på læring og forandring
- Kropslig læring
- Samfundsmæssige forudsætninger for læring og forandring
- Udvalgte forskningsmetoder samt udvalgte udviklings- og forskningsprojekter med relevans for modulets faglige indhold.

Undervisningen vil blandt andet omhandle:
- Organisatorisk kompetence og ledelse af egen vejlederpraksis
- Vejlederrollen og klinisk uddannelse i et narrativt perspektiv
- Rollemodel og facilitator for læring i personalegruppen
- Psykologiske mekanismer i relation til læring og vejledning
- Facilitering af lærings- og forandringsprocesser i et udvidet perspektiv
- Klinikkens pædagogik og didaktik som et særskilt domæne

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle, der arbejder med klinisk uddannelse og sundhedsformidling.
Erfaring med klinisk vejledning og gennemført diplommodul "Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professioner" er en fordel.

Tid

Uge 11, 2019 til uge 22, 2019 (undervisningsfri i uge 13). Nærmere informationer om datoer kommer.
Modulet udbydes som et deltidsmodul med undervisning i dagtiden gennemsnitligt 1-2 gange ugentligt. Der vil i forbindelse med undervisningsgangene være mulighed for i grupper at arbejde med egen læreproces og fordybelse via refleksionsopgaver og øvelser.
11.03.19, 12.03.19, 19.03.19, 20.03.19, 27.03.19, 28.03.19, 01.04.19, 02.04.19, 09.04.19, 10.04.19, 23.04.19, 24.04.19, 29.04.19, 30.04.19 og 06.05.19.
Opgaveaflevering 20.05.19.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

194891

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

13.400 kr.

Dato:

Mandag d. 11. marts 2019 til Mandag d. 20. maj 2019

Adresse:

Minervavej 1, 3700 Rønne
3400 Hillerød