Merit

Hvis du tidligere har gennemført en uddannelse på eller over niveauet for en diplomuddannelse, og du i øvrigt mener, at du på denne baggrund opfylder de mål, som er beskrevet for den samlede uddannelse og for de enkelte moduler i studieordningen for diplomuddannelsen, kan du søge om at få godtgjort de elementer, du har papir på.

Du skal selv på baggrund af studieordningerne for diplomuddannelserne vurdere, hvilket modul du ønsker at søge om at meritoverføre din tidligere gennemførte uddannelse til. Vær opmærksom på at skrive den korrekte titel på det modul/de moduler, du ønsker at søge merit til. Modultitlerne fremgår af studieordningen for den pågældende uddannelse.

I meritvurderingen vil der blive lagt vægt på, at der er foretaget en bedømmelse ved en eksamen, som godtgør at omfanget (målt i ECTS-point) og uddannelsesniveauet står mål med det søgte modul.

Den udfyldte ansøgningsblanket skal sendes vedhæftet til evu@kp.dk sammen med dokumentation for, at målformuleringerne i det modul, der søges merit for, er opfyldt. Der skal være ækvivalens mellem indholdet i den studieenhed, du søger at få meritoverført fra, og det modul, du søger at få meritoverført til.

Dokumentation kan være: Eksamens-, uddannelses- og afgangsbeviser, studieordningstekst, uddrag af uddannelsesbeskrivelser, opgave- eller specialeresuméer.

Meritansøgningen behandles af en sagsbehandler i samarbejde med den fagansvarlige for uddannelsen. Hvis der er tvivl om afgørelsen, kan der eventuelt indkaldes til en uddybende samtale.

Det er et krav for at søge merit, at du er optaget på en diplomuddannelse hos Københavns Professionshøjskole. Vi forhåndsvurderer ikke meritansøgninger.

Udenlandske uddannelser

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00