Om diplomuddannelser på Campus Carlsberg

På diplomuddannelserne inddrages din erfaring fra praksis og din identitet som fagprofessionel, og vi arbejder målrettet for at skabe de bedste forudsætninger for din læring.

På diplomuddannelserne udvikler du din professionelle kompetence. Du bliver bedre til at:

  • vurdere og anvende viden i din egen praksis
  • undersøge problemstillinger systematisk
  • reflektere kritisk over egen praksis
  • identificere behov for udvikling af praksis
  • iværksætte nye tiltag i praksis
  • tage ledelse af en situation
  • indgå i en professionel kontekst med andre faglige aktører

Det skal gøre nytte
Læringsmålene for vores uddannelser svarer på aktuelle kompetencebehov i praksis, sådan at det, du lærer på uddannelsen, kan bruges og giver nytte i din egen praksis. Det er vigtigt, at du på din arbejdsplads får mulighed for at sætte din nye viden i spil, og det kræver muligvis organisatoriske forandringer, som KP kan være med til at pege på.

Problemstillinger fra praksis
På vores diplomuddannelser arbejder du undersøgende og problemløsende med udgangspunkt i problemstillinger og temaer fra din egen og dine medstuderendes praksis. Vi har et på én gang trygt og nysgerrigt læringsmiljø, der tager afsæt i dine forudsætninger og erfaringer og samtidig understøtter en eksperimenterende tilgang til læring.

Både undervisere og studerende er eksperter
Underviserne på diplomuddannelserne har stærk faglig ekspertise og kan introducere til og vejlede dig i arbejdet med den bedst begrundede kendte viden på området. Men vi ved også, at du som studerende kan være ekspert på et fagligt område.

Fokus på pædagogikken – ikke teknikken
Digitale læremidler er blevet en naturlig del af hverdagen på skoler og i institutioner. På KP arbejder vi med fokus på den pædagogiske praksis frem for på teknologien. De digitale ressourcer skal understøtte læreprocesser og bidrage til at indfri læringsmålene for uddannelsen.

Din læring fortsætter
Både det formelle læringsrum på uddannelsen og din egen praksis er vigtige areaner for læring, og der kan være ressourcer i dit bagland, som kan bidrage til din læring. På uddannelsen forberedes du til at fortsætte dine læreprocesser i arbejdslivet og i videre uddannelse.

Udvikling af praksis
I diplomuddannelserne handler det naturligvis om, at du som studerende skal udvikle nye kompetencer, men et andet vigtigt mål er, at din læring er med til at udvikle den praksis og organisation, du er en del af i dit arbejde. På KP vurderer vi løbende, om vi lykkes med dette mål, og vi inddrager desuden samarbejdspartnere fra organisationer, institutioner og forvaltninger i evalueringen af vores uddannelser og deres effekt i praksis. Sammen med dig og dine medstuderende udfordrer, kvalificerer og udvikler vi således løbende praksis.

Model for UCC's diplomdidaktik Model for vores diplomdidaktik - læs mere her: