Akut Sygepleje

Tital
Akut sygepleje

Beskrivelse

Modul Rs61: Akut sygepleje
Modulet har fokus på akut sygepleje i kommunal praksis, hvor målet er at forebygge forværring af
akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig og proaktiv indsats i borgerens nærmiljø. Den
kommunale akutindsats skal dels følge op på sygehusets behandlings- og pleje og dels nedbringe
antallet af forebyggelige indlæggelser.
Modulet giver deltagerne nyeste viden om og metoder til at håndtere akutte situationer i eller tæt på
borgerens eget hjem. Deltagerne vil tillige udvikle instrumentelle og kommunikative færdigheder,
der sikrer høj kvalitet og patientsikkerhed i varetagelse af akutfunktioner.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

- Kan reflektere over og systematisk anvende teori og metoder i vurdering af akut ændring af borgers tilstand
- Har viden om og forståelse for de grundlæggende principper og aktuelle metoder i udøvelse af
akut sygepleje
- Har viden og forståelse for farmakodynamik og -kinetik ved indgift af intravenøs medicin

Indhold

Færdigheder

- Kan anvende metoder til systematisk at observere, måle og følge op på akutte ændringer i borgerens helbredstilstand
- Demonstrerer faglig dømmekraft i akut forværring af kronisk sygdom og kan formidle dette til
samarbejdspartnere gennem sikker mundtlig kommunikation
- Kan mestre instrumentelle færdigheder relateret til akut sygepleje

Kompetencer
- Kan påtage sig et fagligt ansvar for observation, vurdering og behandling af akut forværring i
borgerens situation indenfor rammerne af en professionel etik
- Kan træffe kliniske beslutninger ved akut forværring af borgerens situation
- Kan indgå selvstændigt i det faglige og tværfaglige samarbejde om at forebygge indlæggelse og
håndtere akutte situationer i borgerens eget hjem

Indhold
- Formål med og krav til kommunale akutindsatser
- Systematiske metoder til observation og vurdering af akutte situationer
- Effektiv og sikker kommunikation
- Akutte situationer i forbindelse med multisygdom og polyfarmaci
- Patientsikker håndtering af parenteral medicin- og væskeindgift

Målgruppe

Sygeplejersker ansat i kommuner. Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, ernærings- og husholdningsøkonomer, radiografer samt andre sundhedsprofessionelle og andre med en mellemlang videregående uddannelse

Tid

Mandage 09:00 - 15:00 uge 36 - 41 2020


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203231341

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

Oplyses senere

Dato:

Mandag d. 31. august 2020 til Fredag d. 9. oktober 2020

Adresse:

Akut Sygepleje