Modul: Unges identitet, fællesskaber og kultur

Modulet udbydes ikke i efteråret 2020.

Obligatorisk modul på akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik

Omfang: 10 ECTS-point

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • kunne udvikle den pædagogiske indsats i forhold til den enkelte unge og grupper af unge

  • kunne inddrage ungdomskulturelle perspektiver i udformningen af den pædagogiske indsats i samarbejde med de unge.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have forståelse af forholdet mellem unges liv, livsvilkår, udviklingsbetingelser, identitet og kultur
  • have viden om ungdomskultur og unges muligheder for deltagelse i fællesskaber
  • have viden om interkulturel pædagogik
  • have viden om metoder til at undersøge unges kultur

Færdigheder

  • kunne identificere unges betingelser for at mestre ungdomslivet
  • kunne kombinere viden om ungdomsliv med unges egne perspektiver i ungdomspædagogisk praksis
  • kunne tilrettelægge og vurdere muligheder for deltagelse i fællesskaber i samarbejde med større børn og unge.

Bedømmelse

Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.