Modul: Socialpsykiatri

Modulet udbydes ikke i efteråret 2020.

Valgfrit modul på akademiuddannelsen i Socialpædagogik

Omfang: 10 ECTS-point

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • kunne planlægge og udføre en socialpædagogisk indsats i samarbejde med borgere med psykiske vanskeligheder
  • kunne indgå i udviklingsorienterede arbejdsprocesser for at understøtte borgerens indsigt i egne styrker og ressourcer i forhold til mestring af eget liv
  • have indsigt i samspillet mellem individuelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for psykisk sårbarhed, risikoadfærd og sundhed.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have viden om psykiatriske lidelsers betydning for den enkeltes hverdagsliv
  • have viden om socialpædagogiske indsatser i forhold til borgere med psykiske vanskeligheder
  • have en forståelse af det institutionelle og tværprofessionelle samarbejde for borgere med psykiske vanskeligheder og sociale problemer.

Færdigheder

  • kunne identificere praksisnære psykiatriske problemstillinger og udvikle en socialpædagogisk indsats med fokus på borgerens ressourcer
  • kunne tilrettelægge og vurdere den socialpædagogiske indsats i samarbejde med borgeren
  • kunne indgå i og formidle viden om den socialpædagogiske indsats i et tværprofessionelt samarbejde.

Bedømmelse

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.