Modul: Socialpædagogisk udviklingsarbejde

Modulet udbydes ikke i efteråret 2020.

Valgfrit modul på akademiuddannelsen i Socialpædagogik

Omfang: 10 ECTS-point

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • kunne indgå fagligt og tværprofessionelt i pædagogisk udviklingsarbejde med henblik på kvalificering af praksis
  • kunne deltage i udvikling, planlægning, udførelse og evaluering af pædagogisk udviklingsarbejde i samarbejde med borger.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have viden om teori og metode i pædagogisk udviklingsarbejde
  • have indsigt i og forståelse af udviklingspotentialer, forandringsprocesser og borgerinddragelse
  • have viden om dokumentation og evaluering.

Færdigheder

  • kunne identificere og udarbejde et design for pædagogisk udviklingsarbejde i samspil med borgere og andre samarbejdspartnere
  • kunne anvende relevante teorier og metoder i pædagogisk udviklingsarbejde
  • kunne formidle erfaringer fra pædagogisk udviklingsarbejde.

Bedømmelse

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.