Modul: Afgangsprojektet på akademiuddannelsen i Socialpædagogik

Modulet udbydes i efteråret 2020.

Obligatorisk modul på akademiuddannelsen i Socialpædagogik

Omfang: 10 ECTS-point

Pris: 9.495 kr.

Modulnummer: aus203990171

Start: torsdag den 3. september 2020

Formål

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i Socialpædagogik. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område.

Læringsmål

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • kunne anvende teorier og metoder med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis
  • kunne vurdere og iværksætte handlemuligheder i relation til den valgte problemstilling
  • kunne demonstrere udvikling af egne professionelle praksisnære kompetencer.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

  • have viden om centrale problemstillinger i socialpædagogisk arbejde
  • have viden om teorier og metoder inden for det socialpædagogiske arbejde.

Færdigheder

  • kunne identificere og formulere relevante praksisnære problemstillinger
  • kunne anvende relevante teorier og metoder til vurdering af og begrundelse af handlemuligheder
  • kunne formidle en socialpædagogisk problemstilling.

Bedømmelse

Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler, svarende til 50 ECTS-point, er bestået.

Udarbejdelse af afgangsprojekt

Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling. Emnet skal knytte sig til uddannelsens indhold som helhed og inddrage teorier og metoder, den studerende har arbejdet med i uddannelsens øvrige moduler.

Tilmelding