Afgangsprojekt PD i Vejledning og supervision

Beskrivelse

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen.
Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

Afgangsprojektets emne
Den studerende formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal godkende emnet som grundlag for afgangsprojektet og afgøre hvilken pædagogisk diplomuddannelsesretning den studerende ved gennemførelsen af afgangsprojektet får diplombevis for.
For at opnå diplom i én uddannelsesretning skal faglige moduler i et omfang svarende til mindst 20 ECTS-point og afgangsprojektet indeholdes i uddannelsesretningens moduler og formål. De(t) resterende faglige modul(er) kan vælges fra andre pædagogiske uddannelsesretninger og/eller fra rækken af de fælles faglige moduler.

Afgangsprojektet dokumenterer mål for læringsudbytte
Afgangsprojektet er den studerendes afsluttende projekt hvor en begrundet, central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte dokumenteres ved en afsluttende prøve.
Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsesretningens mål for læringsudbytte, skal den studerende opfylde målene for læringsudbytte.

Læringsmål

Formål
Det er formålet, at den studerende opnår kompetence til i professionelle samtaler at vejlede og rammesætte lære- og forandringsprocesser. Disse samtaler kan strække sig fra faglig ekspertrådgivning og formidling til dialogisk intervention som fx supervision, konsultation, coaching og mentoring.

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- kunne påtage sig ansvar for at lede og facilitere vejlednings-, lære- og forandringsprocesser
- håndtere tilrettelæggelse, procesanalyse og ledelse af vejledningsforløb samt indgå i samarbejde med andre herom
- udvikle egen vejledningspraksis

Viden
- have viden om læreprocesteori, vejledningsteori og ¿metode samt procesledelse i et forandringsperspektiv
- have indsigt i de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier
- have indsigt i samfundsmæssig diskurs relateret til magt, interesse og etik
- kunne reflektere over etiske dilemmaer i vejledningspraksis

Færdigheder
- kunne mestre kommunikative færdigheder som formidler i vejledning og leder af vejledningsprocesser
- kunne begrunde valg af relevante interventionsformer
- kunne analysere og facilitere refleksioner over magtrelationer og positioneringer i vejledningsprocesser

Indhold

Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egen praksis, egne undersøgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser med henblik på at udvikle praksis. Afgangsprojektet rummer på denne måde en syntese af praksisviden og viden fra forskning og udviklingsarbejde. Bedømmelse sker på baggrund af en skriftlig opgave, som kan udarbejdes i gruppe, hvor hver enkelt deltager identificerer sit eget arbejde, og som gøres til genstand for en mundtlig prøve med ekstern bedømmelse efter 7-trins-skalaen.
Uddannelsesinstitutionerne udarbejder i fællesskab en skriftlig vejledning til afgangsprojektet.

Målgruppe

Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i vejledning og supervision.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211541221

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12720<br />

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København