Afgangsprojekt PD i Logopædi

Beskrivelse

Modulet udgør afslutningen på den pædagogiske diplomuddannelse i logopædi. Du formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske og de retningsspecifikke moduler og skal demonstrere indsigt i og forståelse for professionsrelevante teorier, metoder, viden og forskning. I forbindelse med udarbejdelse af afgangsprojektet modtager du vejledning fra en fagperson udpeget af modulets ansvarlige.
Der er ikke undervisning knyttet direkte til modulet, men vi arrangerer skriveværksteder og litteratursøgningskurser mm. I forbindelse med afgangsprojektet. Der vil være en fælles introduktionsgang både til afgangsprojektet i PD generelt og mere specifikt til afgangsprojektet i PD i logopædi. Det anbefales, at du deltager i begge og derfor tilmelder dig afgangsprojektet inden samme tidsfrist som tilmelding til de øvrige moduler.

Læringsmål

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerendende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- håndtere logopædiske problemstillinger inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som i et stærkt specialiseret fagligt miljø.
- påtage sig ansvar for at planlægge, gennemføre og evaluere logopædiske interventioner der fremmer læring og udvikling ud fra en integreret teoretisk og professionsrettet viden if. til logopædisk praksis, som bygger på både national og international forskning.
- indgå i samarbejde med relevante parter med henblik på en helhedsorienteret, inkluderende og læringsdifferentieret indsats

Viden:
- have indsigt i teori og forskning om sprogtilegnelse, sproglig udvikling, lingvistik, udviklingsdiversitet og klassifikation af logopædiske vanskeligheder
- have viden om komplekse årsagssammenhænge, af betydning for typisk og atypisk sprogtilegnelse
- have kendskab til relevante interventionsmetoder og forståelse for sammenhængen mellem almen-, specialpædagogiske og logopædiske arbejdsformer

Færdighed:
- kunne reflektere over og anvende relevante teorier i relation til den logopædiske praksis
- kunne anvende relevante metoder inden for logopædien som grundlag for at undersøge, analysere, beskrive og vurdere læreprocesser der fremmer udviklings- og deltagelsesmuligheder
- kunne formidle logopædisk viden og koordinere målrettede indsatser på såvel et forebyggende som indgribende niveau i mono-, fler- og tværfaglige kontekster
- kunne reflektere over egen og andres logopædiske praksis og skelne mellem forskellige logopædiske tilgange til arbejdet med mennesker, med særlige behov

Målgruppe

PD-studerende logopædi


Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211569221

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København