Afgangsprojekt PD i Læsevejledning i grundskolen

Beskrivelse

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

Afgangsprojektets emne
Den studerende formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal godkende emnet som grundlag for afgangsprojektet og afgøre, hvilken pædagogisk diplomuddannelsesretning den studerende ved gennemførelsen af afgangsprojektet får diplombevis for.
For at opnå diplom i én uddannelsesretning skal faglige moduler i et omfang svarende til mindst 20 ECTS-point og afgangsprojektet indeholdes i uddannelsesretningens moduler og formål. De(t) resterende faglige modul(er) kan vælges fra andre pædagogiske uddannelsesretninger og / eller fra rækken af de fælles faglige moduler.

Afgangsprojektet dokumenterer mål for læringsudbytte
Afgangsprojektet er den studerendes afsluttende projekt hvor en begrundet, central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte dokumenteres ved en afsluttende prøve.

Læringsmål

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- formidle og kommunikere viden om læsning og skrivning til kolleger, ledelse og forældre
- vejlede om skriftsprogstilegnelse, skriftsproglig udvikling og skriftsprogsundervisning fra 0. - 10. klasse
- kunne identificere, afdække og vejlede i målrettede tiltag for elever med skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse
- kunne forestå den løbende udvikling af handleplaner og didaktiske tiltag for skriftsprogsundervisning i dansk og andre fag

Viden:
- have indsigt i teori og viden om afkodning og sprogforståelse i læsning samt om vanskeligheder med læsning og skrivning
- have indsigt i teori om læse-, stave- og skriveudvikling
- have viden om skriftsprogsdidaktik og evalueringsformer på begynder-, mellem- og sluttrin
- have viden om vejledningsteori og vejledningsmetoder

Færdigheder:
- kunne analysere og vurdere elevers læse-, skrive- og staveudvikling
- kunne identificere og afdække skriftsproglige vanskeligheder og komme med forslag til tiltag
- kunne vejlede omkring tilrettelæggelse og gennemførelse af differentieret skriftsprogsundervisning i 0.-10. klasse
- kunne vejlede i formativ anvendelse af testog evalueringsresultater

Indhold

Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egen praksis, egne undersøgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser med henblik på at udvikle praksis. Afgangsprojektet rummer på denne måde en syntese af praksisviden og viden fra forskning og udviklingsarbejde. Bedømmelse sker på baggrund af en skriftlig opgave, som kan udarbejdes i gruppe, hvor hver enkelt deltager identificerer sit eget arbejde, og som gøres til genstand for en mundtlig prøve med ekstern bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Der henvises til prøveallongen i bilag 4.
Uddannelsesinstitutionerne udarbejder i fællesskab en skriftlig vejledning til afgangsprojektet.
Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsesretningens mål for læringsudbytte, skal den studerende opfylde målene for læringsudbytte.

Målgruppe

Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i læsevejledning i grundskolen.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203633221

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12.720 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København