Afgangsprojekt PD i Idræt, krop og bevægelse

Beskrivelse

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen.
Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point.

Afgangsprojektets emne
Den studerende formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal godkende emnet som grundlag for afgangsprojektet og afgøre hvilken pædagogisk diplomuddannelsesretning den studerende ved gennemførelsen af afgangsprojektet får diplombevis for.
For at opnå diplom i én uddannelsesretning skal faglige moduler i et omfang svarende til mindst 20 ECTS-point og afgangsprojektet indeholdes i uddannelsesretningens moduler og formål. De(t) resterende faglige modul(er) kan vælges fra andre pædagogiske uddannelsesretninger og / eller fra rækken af de fælles faglige moduler.

Afgangsprojektet dokumenterer mål for læringsudbytte
Afgangsprojektet er den studerendes afsluttende projekt hvor en begrundet, central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte dokumenteres ved en afsluttende prøve.
Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsesretningens mål for læringsudbytte, skal den studerende opfylde målene for læringsudbytte.

Læringsmål

Kompetencemål:
Det er målet at den studerende med udgangspunkt i praksiserfaringer og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- planlægge, gennemføre og evaluere målstyrede tiltag vedrørende idræt, krop og bevægelse, der sigter mod at styrke og tilgodese målgruppers dannelse, udvikling og læring
- samarbejde om varetagelse af undervisnings- og funktionsopgaver på forskellige områder: Institutionssektoren (dag- og døgninstitutioner m.m.), uddannelsessektoren, social- og sundhedssektoren, børns, unges og voksnes fritid, det private arbejdsmarked, arbejdet med kultur og samfundsudvikling
- bidrage til udvikling af egen pædagogisk praksis inden for det faglige område
- integrere erkendelses og kundskabs dimensionerne med handlings- og oplevelsesorienterede dimensioner i arbejdet med idræt og bevægelse

Viden
- have viden om læringsmålsorienteret didaktik og om læringsmålstyret undervisning vedrørende idræt, krop og bevægelse
- have indsigt i idræt og bevægelse som et samfundsmæssigt og kulturelt fænomen
- kunne forholde sig reflekteret og kritisk til forskellige idræts- og bevægelsesfaglige temaer og tiltag, på baggrund af de relaterede fagvidenskaber
- have viden om kroppens betydning for identitetsdannelse, selvopfattelse og socialisering

Færdigheder
- kunne planlægge, gennemføre, evaluere og justere relevante og målrettede idræts- og bevægelsesaktiviteter med
konkrete målgrupper
- kunne skabe sammenhæng mellem teori og praksis i det idræts- og bevægelsespædagogiske arbejde
- kunne formidle relevante didaktiske tankegange og overvejelser til kolleger og andre samarbejdsparter

Indhold

Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egen praksis, egne undersøgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser med henblik på at udvikle praksis. Afgangsprojektet rummer på denne måde en syntese af praksisviden og viden fra forskning og udviklingsarbejde. Bedømmelse sker på baggrund af en skriftlig opgave, som kan udarbejdes i gruppe, hvor hver enkelt deltager identificerer sit eget arbejde, og som gøres til genstand for en mundtlig prøve med ekstern bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Der henvises til prøveallongen i bilag 4.
Uddannelsesinstitutionerne udarbejder i fællesskab en skriftlig vejledning til afgangsprojektet.

Målgruppe

Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Idræt, krop og bevægelse.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211697221

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12720 kr.

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V