Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

Beskrivelse

Afgangsprojektet afslutter den pædagogiske diplomuddannelse. Modulet skal give den studerende mulighed for at anvende de kompetencer, der er opnået gennem uddannelsesforløbet, i en sammenhængende præstation, der dokumenterer at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

Afgangsprojektets emne
Den studerende formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal godkende emnet som grundlag for afgangsprojektet og afgøre hvilken pædagogisk diplomuddannelsesretning den studerende ved gennemførelsen af afgangsprojektet får diplombevis for.
For at opnå diplom i én uddannelsesretning skal faglige moduler i et omfang svarende til mindst 20 ECTS-point og afgangsprojektet indeholdes i uddannelsesretningens moduler og formål. De(t) resterende faglige modul(er) kan vælges fra andre pædagogiske uddannelsesretninger og / eller fra rækken af de fælles faglige moduler.

Afgangsprojektet dokumenterer mål for læringsudbytte
Afgangsprojektet er den studerendes afsluttende projekt hvor en begrundet, central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte dokumenteres ved en afsluttende prøve.
Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsesretningens mål for læringsudbytte, skal den studerende opfylde målene for læringsudbytte.

Læringsmål

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- planlægge, gennemføre og evaluere andetsprogspædagogisk praksis samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger i arbejdet med flersprogede børn, unge og voksne
- støtte flersprogede børn, unge og voksnes andetsprogsudvikling
- indgå i samarbejde med kolleger, ledelse, forældre og andre relevante parter om udvikling og implementering af sprogstimulering/undervisning af flersprogede børn, unge og voksne

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden
- have viden om centrale teorier inden for forskning i flersprogethed, og andetsprogstilegnelse
- have viden om andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogiske metoder
- have viden om andetsprogsudvikling og evaluering af sprog

Færdigheder
- kunne planlægge, gennemføre og evaluere egen praksis på baggrund af didaktiske og metodiske valg
- kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger vedrørende andetsprogudvikling og andetsprogspædagogik til kolleger og ledelse
- kunne følge, støtte og vurdere flersprogede børn, unge og voksnes andetsprogsudvikling

Indhold

Udarbejdelse af afgangsprojektet
Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egen praksis, egne undersøgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser med henblik på at udvikle praksis. Afgangsprojektet rummer på denne måde en syntese af praksisviden og viden fra anvendt forskning og udviklingsarbejde. Den studerende udarbejder en skriftlig opgave på maximalt 25 sider, som kan udarbejdes i gruppe og som gøres til genstand for en individuel mundtlig prøve med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Målgruppe

Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211613221

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12720 kr.

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København
4 København