Afgangsprojekt

Beskrivelse

Afgangsprojekt

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om forskellige videnskabsteoretiske tilgange til uddannelses- og erhvervs- og karrierevejledning
- Skal have viden om uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens teori, metode og praksis herunder evaluering, kvalitetsudvikling og kvalitetssikring
- Skal kunne forstå og reflektere over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejlednin-gens teori, metode og praksis i såvel et individ- som et samfundsperspektiv

Færdigheder:
- Skal kunne anvende, analysere og vurdere forsknings- forsøgs- og udviklingsar-bejde af betydning for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
- Skal kunne anvende, vurdere og begrunde metoder og færdigheder til at identificere vejledningsbehov
- Skal kunne formidle faglige problemstillinger og overvejelser til interne og eksterne samarbejdspartnere

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere empiri med inddragelse af metodiske og videnskabsteoreti-ske overvejelser for herigennem at belyse og bearbejde komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
- Skal selvstændigt kunne indgå i faglige fællesskaber og tværfagligt samarbejde in-den for rammerne af en professionel etik for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
- Skal kunne identificere egne behov for læring og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer på baggrund af afgangsprojektet og øvrige moduler i Diplomud-dannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.Seminardage samt vejledning (datoer udmeldes senere)

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres på ucc.dk under studiestøttende aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

201921171

ECTS-point: 

15 ECTS-point

Pris: 

12.720 kr.

Dato:

Mandag d. 3. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V