Uddannelsestænkning for Pædagoguddannelsen UCC

Uddannelsestænkningen i Pædagoguddannelsen UCC afspejler vores forståelse af de funktioner, opgaver og rolle, pædagoguddannelsen skal kvalificere til, samt vores grundlæggende antagelser om læring om og om, hvordan man skal tilrettelægge et uddannelsestilbud, som giver de studerende gode muligheder for at tilegne sig solide studie- og arbejdskompetencer.

Uddannelsestænkning i Pædagoguddannelsen UCC

I Pædagoguddannelsen UCC:

 •  
 • Møder vi de studerende med forventning om, at de - uanset specialisering - udvikler et stærkt blik for det almenmenneskelige samtidig med, at de har et stærkt blik for det enkelte menneske som et unikt individ.
 • Sætter vi fokus på professionens udfordringer og på reelle faglige, tværfaglige og tværsektorielle problemstillinger og dilemmaer i det pædagogiske arbejde.
 • Inddrager vi viden fra praksis såvel som studerendes erfaringer fra praktikperioderne som en vigtig del af uddannelsen.
 • Giver vi studerende muligheder for at deltage i undersøgelses- og udviklingsopgaver, der udføres i samarbejde med praksis.
 • Støtter vi studerende i at tilegne sig samarbejdskompetence og kontekstforståelse i forskellige uddannelsesforløb, som medtænker og udfordrer deres livserfaringer og sociale og kulturelle forståelser.
 • Prioriterer vi problemorienterede undervisningsforme, som understøtter kritisk-konstruktive refleksioner og handlekompetence i både uddannelse og praksis.
 • Bygger vi på varierede studieaktiviteter og arbejdsformer, som giver studerende erfaring med at arbejde såvel individuelt som i forpligtende fællesskaber og med forskellige metoder, der kvalificerer til professionel pædagogisk praksis.
 • Giver vi studerende mulighed for fordybelse inden for særlige interesseområder, sådan at vi tilgodeser forskelligheder og uddanner en mangfoldighed af pædagoger.
 • Prioriterer vi valg af eksemplarisk indhold og metoder, hvor studerende kan udvikle evne til refleksion og tilegne sig kompetencer, som retter sig mod forskellige og foranderlige studie- og praksisformer.
 • Møder vi studerende med krav om aktiv deltagelse og medansvar for studiemiljø og undervisning.
 • Fordrer vi, at studerende tilegner sig analytiske, praktiske, æstetisk-musiske, kommunikative og sociale kompetencer som komplementære erkendelses- og praksisformer, hvor akademisk forståelse og praksis går hånd i hånd.

Læs hele Uddannelsestænkning Pædagoguddannelsen UCC