Adgangskrav

Kvote 1

For at søge optagelse på tegnsprogstolkeuddannelsen i kvote 1 skal du have en af følgende adgangsgivende eksaminer:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Gymnasial eksamen fra Duborg skolen i Flensborg
  • Gymnasial erhvervsuddannelse (EUX)

I kvote 1 sker optagelsen udelukkende på grundlag af din gymnasiale eksamen, og studiepladserne fordeles efter faldende eksamenskvotient. Hvis du ikke er sikker på, at din kvotient er høj nok til at sikre dig optagelse, så søg i kvote 2.

Hvis du søger optagelse med en gymnasial eksamen, der senest er afsluttet inden for 2 år før ansøgningsåret, eller har taget flere fag på A-niveau end krævet, får du bonus.

Kvote 2

Du skal søge i kvote 2, hvis du

Aktiviteter, der kan indgå i en kvote 2-ansøgning
Når du søger i kvote 2, kan flere aktiviteter og derigennem erhvervede kompetencer tælle positivt i forhold til optagelse. Du vil ligeledes blive indkaldt til optagelsesinterview. Aktiviteterne, der indgår i vurderingen, må have en samlet varighed på 12 måneder.

Udvælgelsen sker på grundlag af en individuel bedømmelse, hvor der lægges vægt på følgende:

Erhvervserfaring
Al erhvervserfaring kan tælle med i den samlede vurdering. Der lægges dog særlig vægt på studierelevant arbejde, som fx kan være være arbejde inden for undervisning, formidling eller kommunikation. Det kunne også være arbejde med sprog eller i et servicefag (eksempelvis butiksassistent) eller at arbejde med ansvar for voksne (eksempelvis turistguide). Virksomhedspraktik samt militærtjeneste kan indgå som erhvervserfaring. Omfanget skal være af minimum 4 måneders varighed med gennemsnitlig 27 timer om ugen.

Højskole
Højskoleophold skal være minimum 4 måneder, og ved daghøjskoleophold skal forløbet være med mindst 30 timer om ugen.

Andre studierelevante aktiviteter
Udlandsophold af minimum 3 måneders varighed. Der kan både være tale om rejse, arbejde og studieophold.
Frivilligt arbejde og andre aktiviteter, der har givet dig erfaring i omgang med mennesker.

Relevante fag
Relevante fag på minimum B-niveau med karakterer på 7 eller derover. Relevante fag: dansk, historie, samfundsfag, fremmedsprog og psykologi.

Optagelsesinterview for ansøgere i kvote 2

Du indkaldes til optagelsesinterview hvis du søger optagelse i kvote 2 eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer (IKV).
Det samlede optagelsesgrundlag vurderes på basis af optagelsesinterview samt kvote 2-aktiviteter som du har dokumenteret i ansøgningen. Undlader du at deltage i optagelsesinterviewet, vil du alene blive vurderet på dokumenterede kvote 2–aktiviteter.

Hvis du ikke har gennemført din adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen, indkaldes du også til interviewet.

Optagelsesinterviewet finder sted den 8., 9. og 10. maj 2017.

Indkaldelse sker via mail.      

Beskrivelse af optagelsesinterviewet

Som forberedelse skal du gennemføre en øvelse i at nedskrive tale på computer, og efterfølgende skal du til et individuelt interview af 15 minutters varighed. Du skal medbringe egen computer med et tekstbehandlingsprogram installeret.

Skriveøvelsen afvikles for flere ansøgere samtidig. Der afsættes 30 min. til øvelsen, heri indgår en introduktion. Selve øvelsen varer max. 10 min. og foregår ved at du nedskriver lydsiden af et videoklip. Målet med øvelsen er at få et grundlag for refleksioner over skrivefærdigheder i det efterfølgende interview.

I interviewet er vi interesserede i at høre om dine refleksioner over skriveøvelsen som angivet ovenfor, om din motivation for at søge ind på uddannelsen og dit kendskab til tolkeprofessionen.

Der er to optagelsesrunder. Det betyder at du enten skal deltage i skriveøvelse og interview om formiddagen mellem kl. 9 og 12 eller om eftermiddagen mellem kl. 13 og 16. Du skal forvente at forløbet vil vare mellem en og tre timer, fra du møder op, til du er færdig.
Vær opmærksom på, at du skal møde senest et kvarter før skriveøvelsens start, så der er tid til registrering og til at gøre computeren klar.

Du får ikke særskilt besked om resultatet af selve optagelsesinterviewet. Endeligt svar om optagelse meddeles den 30. juli.

 

Ansøgningsfrister

Bonus

Dokumentation i kvote 2