Adgangskrav

Kvote 1

For at søge optagelse på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen i kvote 1 skal du have en af følgende adgangsgivende eksaminer:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasial eksamen fra Duborg skolen i Flensborg
 • Gymnasial erhvervsuddannelse (EUX)

I kvote 1 sker optagelsen udelukkende på grundlag af din gymnasiale eksamen, og studiepladserne fordeles efter faldende eksamenskvotient. Hvis du ikke er sikker på, at din kvotient er høj nok til at sikre dig optagelse, så søg i kvote 2.

Hvis du søger optagelse med en gymnasial eksamen, der senest er afsluttet inden for 2 år før ansøgningsåret, eller har taget flere fag på A-niveau end krævet, får du bonus.

Kvote 2

Du skal søge i kvote 2, hvis du

Aktiviteter, der kan indgå i en kvote 2-ansøgning
Når du søger i kvote 2, kan flere aktiviteter og derigennem erhvervede kompetencer tælle positivt i forhold til optagelse. Du vil ligeledes blive indkaldt til optagelsesinterview. Aktiviteterne, der indgår i vurderingen, må have en samlet varighed på 12 måneder.

Udvælgelsen sker på grundlag af en individuel bedømmelse, hvor der lægges vægt på følgende:

Erhvervserfaring
Al erhvervserfaring kan tælle med i den samlede vurdering. Der lægges dog særlig vægt på studierelevant arbejde, som fx kan være være arbejde inden for undervisning, formidling eller kommunikation. Det kunne også være arbejde med sprog eller i et servicefag (eksempelvis butiksassistent) eller at arbejde med ansvar for voksne (eksempelvis turistguide). Virksomhedspraktik samt militærtjeneste kan indgå som erhvervserfaring. Omfanget skal være af minimum 4 måneders varighed med gennemsnitlig 27 timer om ugen.

Højskole
Højskoleophold skal være minimum 4 måneder, og ved daghøjskoleophold skal forløbet være med mindst 30 timer om ugen.

Andre studierelevante aktiviteter
Udlandsophold af minimum 3 måneders varighed. Der kan både være tale om rejse, arbejde og studieophold.
Frivilligt arbejde og andre aktiviteter, der har givet dig erfaring i omgang med mennesker.

Relevante fag
Relevante fag på minimum B-niveau med karakterer på 7 eller derover. Relevante fag: dansk, historie, samfundsfag, fremmedsprog og psykologi.

Optagelsessamtale for ansøgere i kvote 2

Du indkaldes til optagelsessamtalehvis du søger optagelse i kvote 2 eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer (IKV).
Det samlede optagelsesgrundlag vurderes på basis af optagelsessamtale samt kvote 2-aktiviteter som du har dokumenteret i ansøgningen. Undlader du at deltage i optagelsesinterviewet, vil du alene blive vurderet på dokumenterede kvote 2–aktiviteter.

Hvis du ikke har gennemført din adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen, indkaldes du også til samtale.
 

Hvornår der der optagelsessamtaler?

Optagelsessamtalen finder sted den 7., 8. og 9. maj 2018.

Inden udgangen af april modtager du mail fra vores samtalebookingsystem, hvor du kan booke tid til en optagelsessamtale.       

Hvordan foregår samtalen?

Du skal deltage i en skriveøvelse og to forskellige samtaler, der hver varer 15-20 minutter plus forberedelse.
Optagelsessamtaler afvikles i to omgange. Det betyder at du enten skal møde op kl. 8.15 for at deltage i skriveøvelse og interview om formiddagen mellem kl. 8.15 og ca. 12.30. Eller at du skal møde op kl. 12.10 for at deltage i skriveøvelse og interview om eftermiddagen mellem kl. kl. 12.10 og ca. 16.30. Du skal forvente at dit forløb vil vare mellem 2 og 4,5 time fra du møder op til du er færdig.

Her kan du læse mere om hvordan forløbet vil være:

Forberedelse til den første samtale

 • Skriveøvelse (max 30 min.)
  En øvelse i at nedskrive tale på computer. Du skal medbringe og bruge egen computer eller tablet. Vælger du at medbringe tablet skal du anvende eksternt tastatur. Skriveøvelsen afvikles for flere ansøgere samtidig. Der afsættes 30 min. til øvelsen, heri indgår en introduktion. Selve øvelsen varer max. 10 min. og foregår ved at du nedskriver lydsiden af et videoklip.
  Målet med øvelsen er at få et grundlag for refleksioner over skrivefærdigheder i det efterfølgende samtale.

  Det er ikke muligt at deltage i samtale uden at have gennemført skriveøvelsen først.
 • Læsning af faglig tekst (15 min.)
  Udlevering af faglig tekst, PDF iconse teksteksempel. Du skal læse en tekst og forholde dig analyserende og reflekterende til den.

Første samtale

Samtale med afsæt i skriveøvelse og faglig tekst (20 min)
I samtalen er der fokus på din refleksion over faglige udfordringer i skrivetolkning. Derudover skal du demonstrere at du kan finde frem til centrale pointer i en tekst og forholde dig sagligt til det læste.

Forberedelse til den anden samtale

 • Arbejde med en case (15 min.)
  Udlevering af en case der inddrager dilemmaer af faglig karakter, PDF iconse caseeksempel. Du skal læse casen og gøre dig overvejelser om mulige problemstillinger og dilemmaer, så du i samtalen kan gøre rede for dem.

Anden samtale

Samtale med afsæt i case (15 min.)
Her er der fokus på din motivation, din etik og hvordan du kan se dig selv som tolk i den beskrevne case.

Hvad bliver jeg målt på i optagelsessamtalen?

Du bliver vurderet på forskellige parametre:

 • Faglig tekstforståelse
 • Reflektion
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Etisk formåen

Hvad skal jeg medbringe?

Det er vigtigt, at du medbringer billedlegitimation. Det skal du bruge til at blive registreret. Derudover får du brug for din egen computer og evt. blok og skriveredskaber.

Hvornår skal jeg møde til samtalen?

Vær opmærksom på, at du skal møde senest 15 minutter før skriveøvelsens start, så der er tid til registrering og til at du kan gøre din computer klar.

Hvor lang tid varer samtalen?

Du skal regne med at det hele typisk vil kunne tage cirka 2 til 4,5 time fra du møder op til du er færdig. Så du skal afsætte god tid til forløbet. Du kan opleve ventetid mellem forberedelse og samtale.

Hvornår får jeg svar?

Du får ikke særskilt besked om resultatet af selve optagelsessamtalen. Endeligt svar om optagelse meddeles den 28. juli.

Ansøgningsfrister

Holdoprettelse i Aarhus 2018

Tegnsprog- og skrivetolkeuddannelsen i Aarhus har besluttet ikke at oprette hold i Aarhus 2018.
 

Bonus