Sprog

Tegnsprog

Faget tegnsprog, der indeholder både tegnsprogskommunikation og tegnsprogsteori, tager udgangspunkt i, at de studerende ikke i forvejen har kendskab til tegnsprog.

Med undervisning i tegnsprogskommunikation opøver de studerende færdigheder i at kommunikere på tegnsprog, og tegnsprogsteori giver indsigt i strukturen i dansk tegnsprog.

Der er mange undervisningstimer i faget tegnsprog på studiets første år, hvorefter timetallet gradvis falder i løbet af studiet.

Dansk

Faget dansk på tegnsprogstolkeuddannelsen tager udgangspunkt i, at de studerende ved studiestart behersker talt dansk på modersmålsniveau.

En tolk skal beherske talt dansk på endnu højere niveau. Vedkommende skal nemlig kunne veksle mellem mange former for talt dansk (fx formelt og uformelt sprog, unges og ældres sprog), afhængigt af, hvilken situation der bliver tolket i, og hvem der tolkes for. Det stiller bl.a. krav til tolkens stilistiske bevidsthed og færdigheder i mundtlig fremførelse og til tolkens ordforråd.

Undervisningen i faget dansk tager sigte på at udvikle de studerendes færdigheder i talt dansk med henblik på at kunne tolke professionelt mellem dansk og tegnsprog.

Faget findes på andet studieår.