Bachelorprojekt

På uddannelsens sidste semester skal du udarbejde et bachelorprojekt med en vægt på 15 ECTS-point. Projektet udarbejdes individuelt eller i en gruppe på grundlag af en selvvalgt professionsrelevant problemstilling godkendt af uddannelsen. Det består af en skriftlig projektrapport og følges op af en mundtlig fremlæggelse.

Gennem projektet skal du tilegne dig:

  • særlig indsigt på et afgrænset felt inden for uddannelsens faglige område
  • færdigheder i at indsamle og bearbejde viden eller data og analysere en faglig problemstilling ved hjælp af denne viden/disse data
  • færdigheder i at præsentere, diskutere og perspektivere en faglig problemstilling

Tidligere har studerende f.eks. skrevet om emner som: tolkens rolle, dialogtolkning på tværs af køn, formidling af ironi og humor i skrivetolkning og minimalrespons i fjerntolkning.