Om uddannelsen

En tegnsprogs- og skrivetolk tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. Arbejdet med sprog og formidling foregår i tæt kontakt med andre mennesker og bidrager til at at øge døves muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med hørende. Meget tolkearbejde foregår på undervisningssteder, men døve kan også få tolkebistand på deres arbejde eller i sociale situationer.

Som tolkestuderende arbejder du med to hovedområder:

  • Tolkning mellem dansk og dansk tegnsprog, der dækker over flere forskellige tolkeformer bl.a. fjerntolkning, der foregår via en skærm, og tolkning for personer med døvblindhed
  • Skrivetolkning, hvor talt dansk omformes til nedskrevet dansk. For at kunne skrivetolke skal du opøve en hastighed på minimum 350 anslag pr. minut

Herudover får du indsigt i tolkeetik, sproglige minoriteter og ikke mindst døve, døvblevne og døvblindes kultur og livsvilkår. 

Rollen som tolk er udfordrende og afvekslende, og derfor vil du på uddannelsen blive klædt på til at tolke i vidt forskellige situationer lige fra fødsler og familiefester til mundtlige eksaminer og politiafhøringer.