Om uddannelsen

En tegnsprogstolk tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. Arbejdet med sprog og formidling foregår i tæt kontakt med andre mennesker og bidrager til at at øge døves muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med hørende. Meget tolkearbejde foregår på undervisningssteder, men døve kan også få tolkebistand på deres arbejde eller i sociale situationer.

Som tolkestuderende lærer du ikke kun at tolke mellem tegnsprog og dansk. Du arbejder også med andre tolkeformer, bl.a. skal du lære at skrivetolke med 350 anslag pr. minut og at tolke for døvblinde personer. Og du får indsigt i tolkeetik, sproglige minoriteter og ikke mindst døve, døvblevne og døvblindes kultur og livsvilkår. 

Rollen som tolk er udfordrende og afvekslende, og derfor vil du på uddannelsen blive klædt på til at tolke i vidt forskellige situationer lige fra fødsler og familiefester til mundtlige eksaminer og politiafhøringer.