Adgangskrav

Kvote 1

For at søge optagelse på sygeplejerskeuddannelsen i kvote 1 skal du have en af følgende adgangsgivende eksaminer:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasial eksamen fra Duborg skolen i Flensborg
 • Gymnasial erhvervsuddannelsen (EUX)

I kvote 1 sker optagelsen udelukkende på grundlag af din gymnasiale eksamen, og studiepladserne fordeles efter faldende eksamenskvotienten. Hvis du ikke er sikker på, at din kvotient er høj nok til at sikre dig optagelse, så søg i kvote 2.

Kvote 2

Du skal søge i kvote 2, hvis du

 • har en gymnasial eksamen, men er i tvivl om, hvorvidt din eksamenskvotient er høj nok til optagelse i kvote 1.
 • har en IB-Diploma (International Baccalaureate) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • har en International Baccalaureate med IB-Course Result med 18 point eller højere. Hvert af de seks fag, der indgår i IB-forløbet skal være bestået med mindst karakteren 3. Sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau er ligeledes et krav.
 • har en social- og sundhedsassistentuddannelse (sosu-assistent) med dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau.
 • har en redderuddannelse (speciale ambulanceassistent) med dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau.
 • har en ambulancebehandleruddannelse med dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau.
 • har ni måneders erhvervserfaring (27 timer pr. uge) og fire gymnasiale enkeltfag: 1) dansk på A-niveau, 2) engelsk på B-niveau, 3) enten matematik, fysik, kemi eller biologi på B-niveau eller bioteknologi eller geovidenskab på A-niveau og 4) enten samfundsfag eller psykologi på C-niveau.
  Hvis faget består af både en skriftlig og mundtlig deleksamen, skal begge deleksaminer være bestået for at faget anses som værende bestået.
  Erhvervserfaring skal være opnået ved maximalt 3 ansættelsesperioder.
 • har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • ikke opfylder ovenstående adgangskrav, men har erfaring og kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene og dermed kan søge via individuel kompetencevurdering (IKV).

Aktiviteter, der kan indgå i en kvote 2-ansøgning
Når du søger via kvote 2, kan flere aktiviteter og derigennem erhvervede kompetencer tælle positivt i forhold til optagelse. Aktiviteterne, der tæller med i vurderingen, må have en samlet varighed på 12 måneder. Husk at du skal vedhæfte en motiveret ansøgning.
Udvælgelsen sker på grundlag af en individuel bedømmelse, hvor der lægges vægt på følgende:

Erhvervserfaring
Al erhvervserfaring kan tælle med i den samlede vurdering. Der lægges dog særlig vægt på studierelevant arbejde, som fx kan være være arbejde inden for sundheds- og omsorgsområdet, pædagogisk arbejde med børn, unge eller ældre. Virksomhedspraktik, barsel samt militærtjeneste kan indgå som erhvervserfaring. Omfanget skal være af minimum 3 måneders varighed med gennemsnitlig 27 timer om ugen.

Højskoleophold
Højskoleophold skal være af minimum 3 måneders varighed og ved daghøjskoleophold skal forløbet være med mindst 30 timer om ugen.

Udlandsophold
Udlandsophold af minimum 3 måneders sammenhængende varighed. Der kan både være tale om rejse, arbejde, studieophold eller hvis du har været udvekslingsstuderende.

Frivilligt arbejde m.m.
Frivilligt socialt arbejde, herunder foreningsarbejde.

Andre kvalifikationer
Ekstra gymnasiale fag og relevante kurser.
Beståede eksaminer ved videregående uddannelser.

Eksamensresultatet
Hvis du har et eksamensresultat fra en adgangsgivende eksamen, tæller det også med.

Ansøgningsfrister

Bonus

Dokumentation i kvote 2