Studieformer

En professionsbacheloruddannelse er et fuldtidsstudie, der består af flere studieformer. Ud over undervisningstimer er der f.eks. praktik, forberedelsestid, gruppearbejde, fremlæggelser, opgaveskrivning, observationsarbejde, projekter mv. Det kræver en aktiv indsats af dig som studerende.

Sygeplejerskeuddannelsen tilrettelægges i et samspil mellem teoretisk og klinisk undervisning, hvor der tilrettelægges læringsaktiviteter, der sikrer faglig og pædagogisk progression gennem uddannelsen med afsæt i de beskrevne mål for semestrenes læringsudbytte.

Der er fremmødepligt 1. studieår.

Teoretisk undervisning

Som sygeplejestuderende vil du komme til at arbejde med sygeplejefaget, men samtidig vil du støde på fag fra både sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanvidenskab. Du vil opleve at fagene spænder vidt,  og du vil i løbet af studiet opnå en stærk faglighed.

På Sygeplejerskeuddannelsen i KP forventes en høj grad af studieaktivitet svarende til en gennemsnitlig arbejdsuge på 40 timer.

Klinisk undervisning

Den kliniske undervisning er den del af uddannelsen, hvor du er i kliniske undervisningsforløb på godkendte kliniske undervisningssteder. Formålet med den kliniske undervisning, er at du er i direkte kontakt med borgere/patienter og lærer at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til borger og patient i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

Undervisnings- og arbejdsformer i sygeplejerskeuddannelsen tager afsæt i ønsket om at understøtte de studerendes læreprocesser med vægt på variation, progression i uddannelsen samt at understøtte de kommende fagprofessionelles selvstændighed og kompetencer til at indgå i samarbejde, herunder tværprofessionelt og tværsektorielt. Undervisnings- og arbejdsformer i teoretisk og klinisk undervisning vil derfor variere mellem fx praktiske øvelser og simulationsbaseret undervisning, holdundervisning, vejledning i klinisk praksis, refleksionsøvelser, forelæsninger, gruppearbejder, case- og projektarbejde, eksperimenter og digitale læringsaktiviteter.

Undervisningstilrettelæggelsen, studieaktivitetskrav, forudsætningskrav og prøveform fremgår af semesterbeskrivelsen. Undervisningen på Sygeplejerskeuddannelsen foregår på dansk og evt. engelsk. Der anvendes litteratur på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Studieaktivitetsmodellen nedenfor illustrerer, hvordan der arbejdes med forskellige typer af ak-tiviteter i uddannelsen, der kan være underviser- og/eller studenterinitieret. I semesterbeskri-velserne udfoldes hvordan studieaktiviteterne vægtes i tilrettelæggelsen af det enkelte semester.

Studieaktivitetsmodel 2019

studieaktivitetsmodel spl 2019

Portfolio - et arbejdsredskab

Portfolio er dit personlige studieredskab og din faste ”følgesvend” gennem hele uddannelsen. Din portfolio støtter dig i din læring og synliggør, at du udvikler dine faglige og personlige kompetencer, så de bliver tydelige både for dig selv, dine kliniske vejledere og undervisere.