Semestre

Sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt i 7 semestre. Se pdf-beskrivelser og litteratur nederst på siden.

1. semester

Tema: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
Temaet er rettet mod at observere, identificere, analysere og vurdere patient/borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde.

Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med patient/borger.

2. semester

Tema: Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb
Temaet retter sig mod klinisk beslutningstagen inden for sygeplejerskens virksomhedsom-råde i samspil med patienten/borgeren og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden.

Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

3. semester

Tema: Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårø- rende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer
Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis.

Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienter/borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge samt færdigheder i og kompetencer til at tage ansvar for situationsbestemt kommunikation og pædagogiske interventioner.

4. semester

Tema: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb
Temaet retter sig mod patient/borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, institutioner og sektorer.

Fokus er at opnå viden om og færdigheder i klinisk lederskab af pleje og behandling i patient og borgerforløb, relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

5. semester

Tema A: Sygepleje i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb i samspil med patienter, borgere og pårørende
Temaet er rettet mod at observere, identificere, analysere, vurdere og træffe kliniske beslutninger i akutte og kritiske, og potentielt akut og kritiske, pleje- og behandlingsforløb.

Fokus er på at inddrage patienters/borgeres og pårørendes oplevelser og reaktioner ved udvalgte fysiologiske, psykologiske, sociale og åndeligt/eksistentielle sundhedsudfordringer og dilemmaer i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb

Tema B: Tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge
Temaet er rettet mod tværprofessionelle sammenhænge med organisatoriske, strukturelle og fag- lige skel, hvor professionerne indgår i forskellige typer af professionelle samarbejdsformer.

Fokus er på team og teamsamarbejde, professionens opgaver, roller og ansvar, tværprofessionel kommunikation samt værdier og etiske aspekter i forhold til tværprofessionel opgaveløsning.

6. semester

Tema: Selvstændig sygeplejepraksis
Temaet er rettet mod selvstændig varetagelse af klinisk beslutningstagning og klinisk lederskab i sygeplejen med inddragelse af patient/borger og pårørende i stabile, akutte og/eller komplekse pleje- og behandlingsforløb.

Fokus er selvstændigt og kritisk at kunne vurdere og udøve sygepleje med inddragelse af pati- ent/borger og på tværs af professioner, sektorer og institutioner i det samlede sundhedsvæsen.

7. semester

Tema: Udvikling af sygeplejepraksis i det samlede sundhedsvæsen
Temaet retter sig mod udvikling af sygeplejepraksis i samspil med borger/patient, pårørende og andre professioner i det samlede sundhedsvæsen.

Fokus er på at arbejde selvstændigt, professionelt og refleksivt med egen professionsudøvelse på grundlag af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden

Semesterbeskrivelser og litteratur