Semestre

Sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt i 7 semestre, som hver især har fokus på et sygeplejefagligt tema.

OBS! De nye semesterbeskrivelser gældende for 2019 studieordning er i øjeblikket under udarbejdelse. Du finder udkast til semesterbeskrivelserne 2019 på denne side: https://www.kurh.dk/til+klinikken/studieordning+2019

1. semester

Sygepleje – observation og vurdering af patient/borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere borgere og patienters sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med borger og patient.

2. semester

Sygepleje – Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Temaet er rettet mod klinisk beslutningstagen inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med borger, patient og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

3. semester

Sygepleje – situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer. Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis.
Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienter/borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge samt færdigheder i og kompetencer til at tage ansvar for situationsbestemt kommunikation og pædagogiske interventioner.

4. semester

Sygepleje – Klinisk lederskab af patientforløb. Temaet retter sig mod borger og patientforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, institutioner og sektorer. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i klinisk lederskab af pleje- og behandling i borger- og patientforløb, relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

5. semester

Sygepleje – Borger og patient i kritiske situationer. Temaet retter sig mod borgerers, patienters og pårørendes oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger i forbindelse med akut og kritisk sygdom og eventuel forestående død. Fokus retter sig mod klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i akutte og kritiske pleje- og og behandlingsforløb i samspil med patienter og borgere, pårørende og andre fagprofessionelle. Fokus er ligeledes på sundhedsprofessioners forskellige bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværprofessionelt samarbejde om borger- og patientforløb.

6. semester

Sygepleje – Borger og patient i det hele sundhedsvæsen. Temaet retter sig mod selvstændig klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab inden for sygeplejens virksomhedsområde i hele sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og professioner. Fokus er at opnå kompetence i selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv at understøtte patienten og borgeren som en central og aktiv aktør. Ligeledes er fokus at forholde sig kritisk refleksivt i sygeplejesituationer i det hele sundhedsvæsen.

7. semester

Sygepleje – Udvikling af evidens- og forskningsbaseret praksis. Temaet retter sig mod kritisk at vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med rele-vans for sygepleje i praksis. Fokus er at opnå kompetence til at deltage i udviklings- og forskningsarbejde. Fokus er desuden at opnå kompetence til at bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med inddragelse af relevant metode teori og metode.

Ny studiordning i 2019