Prøver

Alle semestre indeholder obligatoriske studieaktiviteter, der er en forudsætning for indstilling til semesterprøve. Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad du har opnået målene for læringsudbyttet for det enkelte semester.

Uddannelsen afsluttes med, at du udarbejder et bachelorprojekt.

Oversigt over uddannelsens prøver

 

Oversigt over uddannelsens prøver

 

Censur

 

Prøveform og tilrettelæggelse

 

Bedømmelse

 

ECTS

 

1. semester

 

Intern

 

Mundtlig, individuel prøve

 

7-trinsskala

 

30

 

2. semester

 

Ekstern

 

Skriftlig, individuel prøve

 

7-trinsskala

 

30

 

3. semester

 

Intern

 

Skriftlig, individuel digital stedprøve i me- dicinhåndtering

 

7-trinsskala

 

5

 

 

Intern

 

Skriftligt projekt udarbejdet i grupper af maksimalt 5 studerende med mundtlig ud- prøvning i grupper.

 

7-trinsskala

 

25

 

 

Det skriftlige projekt danner udgangspunkt for en mundtlige eksamination og indgår i en samlet individuel bedømmelse

 

 

 

4. semester

 

Intern

 

Mundtlig, individuel klinisk prøve

 

7-trinsskala

 

30

 

5. semester

 

Ekstern

 

Mundtlig, individuel prøve relateret til se- mestrets Tema A

 

7-trinsskala

 

20

 

 

Intern

 

Mundtlig prøve i grupper af maksimalt 5-7 studerende relateret til semesterets Tema B.

 

7-trinsskala

 

10

 

6. semester

 

Intern

 

Mundtlig, individuel klinisk prøve på bag- grund af et skriftligt oplæg, der indgår i en samlet bedømmelse

 

7-trinsskala

 

30

 

7. semester

 

Intern

 

Skriftlig, individuel prøve

 

7-trinsskala

 

10

 

 

Ekstern

 

Bachelorprojekt. Skriftlig projekt udarbej- det individuelt eller i grupper af maksimalt 3 studerende.

Det skriftlige projekt indgår i den samlede bedømmelse og danner udgangspunkt for den mundtlige eksamination, der afholdes individuelt eller i gruppe.

 

7-trinsskala

 

20

Skriftlig, digital stedprøve i medicinhåndtering (5 ECTS) skal være bestået inden for uddannel- sens første to år jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje for at den studerende kan forsætte på uddannelsens 3. år.

Obligatoriske studieaktiviteter

Censorer og eksterne vejledere