Prøver

Alle semestre indeholder obligatoriske studieaktiviteter, der er en forudsætning for indstilling til semesterprøve. Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad du har opnået målene for læringsudbyttet for det enkelte semester.

Uddannelsen afsluttes med, at du udarbejder et bachelorprojekt.

Oversigt over prøver samt tidsmæssig placering

Tidsmæssig

Placering

Prøve og prøveform

ECTS fordelt på prøverne

Intern /ekstern

Bedømmelse

1. semester

Individuel skriftlig opgave med udgangspunkt i en oplevet patientsituation.

 

30 ECTS

Intern

7 – trins skala

2. semester

Individuel mundtlig prøve.

30 ECTS

Ekstern

7 – trins skala

3. semester

Individuel digital/skriftlig prøve i medicinhåndtering.

 

Skriftlig projektrapport udarbejdet i gruppe med efterfølgende mundtlig gruppeeksamination.

Læringsudbytte fra valgfrit element udprøves via det udarbejdede projekt.

 

4 ECTS

 

 

26 ECTS

 

Intern

 

 

Intern

 

7 – trins skala

 

 

7 – trins skala

4. semester

Individuel prøve med afsæt i en praktisk situation og efterfølgende mundtlig argumentation.

 

30 ECTS

 

Intern

7 – trins skala

5. semester

Mundtlig prøve, som kan gennemføres individuelt eller i gruppe.

30 ECTS

 

Ekstern

7 – trins skala

6. semester

Individuel klinisk prøve med både en skriftlig og mundtlig del. Prøven skal indeholde tværprofessionelle elementer.

 

30 ECTS

 

Intern

7 – trins skala

7. semester

Professionsbachelorprojekt

Skriftligt produkt og mundtlig eksamination. Individuelt eller i gruppe. Læringsudbytte for valgfrit element udprøves gennem BA eksaminationen.

30 ECTS, heraf udgør BA projektet 20 ECTS

Ekstern

7 – trins skala

Prøver aflægges på dansk eller et andet nordisk sprog med mindre undervisningen foregår på engelsk. Studerende, der i øvrigt ønsker at aflægge prøve på engelsk, skal søge om det inden semesterstart.

Vedrørende bedømmelseskriterier for prøverne henvises til semesterets læringsudbytte. Eventuel brug af hjælpemidler til prøven vil fremgå af semesterbeskrivelsen.

Ny studiordning i 2019

Forudsætningsgivende studieaktiviteter

Censorer og eksterne vejledere