Tværprofessionelt samarbejde

I uddannelsen indgår et tværprofessionelt uddannelsesprogram, der afspejler sygeplejerskernes samarbejde med borgere, patienter og øvrige sundhedsprofessionelle i hele sundhedsvæsenet.

I de tværprofessionelle elementer undervises og samarbejder de studerende på tværs af uddannelser og professioner. De tværprofessionelle uddannelseselementer har i uddannelsesforløbet en stigende progression såvel fagligt som didaktisk.

Uddannelsen omfatter tværprofessionelle elementer på 20 ECTS-point, hvoraf 10 ECTS- point er tilrettelagt i løbet af de første 2 år på uddannelsens fællesdel og 10 ECTS-point er tilrettelagt i de sidste 1½ år på uddannelsens institutionsspecifikke del.

Tværprofessionelle elementer i fællesdelen

På 1. semester (1½ ECTS) fokuseres på at lære om, af og med hinanden på tværs af uddannelser/professioner.

På 2. semester (2 ECTS - klinik) er fokus på betydningen af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i patient-/borgerforløb.

På 3. semester (1½ ECTS - klinik) er fokus kommunikation, relation og tværprofessionelt og/eller tværsektorielt samarbejde.

På 4. semester (3 ECTS) er fokus ideudvikling og innovation anvendt i relation til udvalgte områder med relevans for sundhedsuddannelserne.
På 4. semester (2 ECTS – klinik) er fokus på at reflektere over og anvende viden om klinisk lederskab af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige patient-/borger- og pårørendeforløb.

De tværprofessionelle ECTS i fællesdelen udprøves integreret i semestrets prøve.

Tværprofessionelle elementer i den institutionsspecifikke del

På 5. semester (10 ECTS) indgår de studerende i et 7 ugers forløb med en afsluttende prøve. På forløbet opøver de studerende kompetence til at agere i tværprofessionelt samarbejde om en fælles opgaveløsning.

Forudsætningskrav og udprøvning knyttet til tværprofessionelle uddannelseselementer er beskrevet i studieordningen under det enkelte semester.

UCC’s sundhedsuddannelser skruer gevaldigt op for samarbejdet om borgerne