Om uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole tilbyder dig en uddannelse til sygeplejerske, der på et højt fagligt og menneskeligt grundlag sætter dig i stand til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som professionel pleje og omsorg af andre mennesker indebærer. Betydningen af relationer og respekten for det enkelte menneske er bærende værdier i uddannelsen.

Sygeplejerskeuddannelsen er semesteropdelt og normeret til 3½ år. De første to år af uddannelsen er jf. bekendtgørelsen yderligere rammesat af en fællesdel, der er udarbejdet af de uddannelsesinstitutioner i Danmark, der er godkendt til at udbyde sygeplejerskeuddannelsen. De sidste 1½ år af uddannelsen er udarbejdet institutionsspecifikt.

Undervisningen foregår dels på uddannelsesinstitutionerne og dels på kliniske undervisningssteder i hovedstadsregionens statslige, regionale, kommunale og private institutioner. Undervisningen er tilrettelagt og planlagt i tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitution og de kliniske undervisningssteder.

Formål

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse selvstændigt at kunne udføre sygepleje for og med patienter/borgere i alle aldre. Den uddannede professionsbachelor skal selvstændigt kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i sygepleje og kunne intervenere med afsæt i en evidens- og forskningsbaseret praksis i alle dele af sundhedsvæsenet. Den uddannede professionsbachelor skal kunne udføre sygepleje under hensyntagen til den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse.

Den uddannede skal:

  • selvstændigt kunne varetage klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i samspil med patient/borger og pårørende om sygepleje samt indgå i tværprofessionelt og tværsekto-rielt samspil på individ-, gruppe- og samfundsniveau såvel nationalt som internationalt.
  • kunne forvalte sygeplejefagets og professionens værdier, teorier, begreber og metoder og integrere viden fra sundheds-, natur- og samfundsvidenskab samt humaniora og opnå kompetence til at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde.
  • opnå kompetencer til at kunne fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

Titel

Sygeplejerskeuddannelsen fører til dansk autorisation som sygeplejerske og giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i sygepleje, og den engelske betegnelse er Bachelor of Science in Nursing. Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor's Degree Programme of Nursing..