Dimittendprofil

Dimittendprofilen indeholder en beskrivelse af sygeplejerskeuddannelsens formål og sygeplejerskens kernekompetencer. Herudover hvilke kontekster sygeplejedimittender kan virke i samt effekten af dimittendernes virke og udviklingsperspektiver for professionen.

Sygeplejersken udfører selvstændig, professionel, begrundet og refleksiv sygeplejepraksis i samspil med patienter, borgere, pårørende og øvrige fagprofessionelle i hele sundhedsvæsnet og i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje og med fokus på patientoplevet sammenhæng og kvalitet.

Sygeplejerskens kernekompetencer

 • Involvere patient/borger og pårørende i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge og at indgå i tværprofessionelle og tværsektorielle samspil, som understøtter patientoplevet sammenhængende forløb i et samlet sundhedsvæsen
 • Foretage selvstændig klinisk beslutningstagen i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb ved at inddrage viden fra patient/borger og pårørende samt forskningsbaseret viden
 • Tage professionelt og etisk ansvar i konkrete patientsituationer under hensyntagen til patientens-/borgerens, professionens, organisationens og samfundets krav og med forståelse for mangfoldige sociale, økonomiske, politiske og kulturelle forhold
 • I samspil med patient/borger at fremme sundhed gennem livet og bistå til en værdig død ved at observere, identificere, diagnosticere, vurdere og prioritere
 • sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge samt intervenere med kompenserende tiltag, der styrker patientens/borgerens evne til at mestre symptomer og gennemføre behandlinger
 • Kommunikere situationsbestemt, vejlede, undervise og formidle ved at inddrage patientens oplevelser og reaktioner og pårørendes viden
 • Vurdere viden inden for forskning, erfaring samt individuelle, institutionelle og samfundsmæssige faktorers betydning for sygdomssammenhænge og sundhedsudfordringer
 • Udføre, formidle og varetage klinisk lederskab for patientforløb, patientoplevet kvalitet og patientsikkerhed
 • Anvende og vurdere national og international professions- og forskningsbaseret viden, metoder og teknologi til at udvikle sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau

Konteksten for sygeplejerskers virksomhedsområde

 • Selvstændigt virksomhedsområde inden for sygepleje af behandlende, rehabiliterende, lindrende, sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende karakter
 • Indgå i tværprofessionelle og tværsektorielle samspil i et samlet sundhedsvæsen nationalt og internationalt

Effekten

 • Pleje syge og lindre lidelse med henblik på at styrke patientens/borgerens evne til at mestre symptomer og gennemføre behandlinger, fremme livsmod og livskvalitet for patient/borger
 • Understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med henblik på øget patient- og borgeroplevet kvalitet
 • Fremme lighed i pleje- og behandling til patienter/borgere på individ-, gruppe- og samfundsniveau
 • Opretholde befolkningens sundhedstilstand
 • Uddanne sygeplejersker til det hele sundhedsvæsen

Professionens udviklingsperspektiver
Med udgangspunkt i befolkningens behov for sygepleje at udvikle og kvalificere sygepleje af behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter, fremme sundhed og forbygge sygdom, samt forholde sig refleksivt til den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling.