Tværprofessionelle elementer

I uddannelsen indgår et tværprofessionelt uddannelsesprogram, der afspejler psykomotoriske terapeuters samarbejde med borgere, patienter og øvrige sundhedsprofessionelle i hele sundhedsvæsenet.

Studerende på KP’s sundhedsuddannelser vil indgå i et ambitiøst tværprofessionelt uddannelsesprogram, der sikrer, at de studerende besidder en solid tværprofessionel indsigt. De tværprofessionelle uddannelseselementer inkorporeres som mindre elementer i løbet af semestrene, så de studerende, i takt med at de udvikler egen professionsforståelse og professionsfaglighed, kontinuerligt udfordrer og dygtiggør deres tværprofessionelle handlekompetencer.

Tværprofessionelle elementer udgør 20 ECTS-point, hvoraf 10 ECTS-point er tilrettelagt i løbet af de første 2 år på uddannelsens fællesdel og 10 ECTS-point er tilrettelagt i de sidste 1½ år på uddannelsens institutionsspecifikke del.

 Tværprofessionelle elementer i fællesdelen

•    På 1. semester (1,5 ECTS) fokuseres på ”at lære om, af og med hinanden”.
•    På 3. semester (3 ECTS) er fokus ideudvikling og innovation anvendt i relation til udvalgte faglige spor med relevans for sundhedsuddannelserne.
•    På 4. semester (5,5 ECTS) indgår de tværprofessionelle elementer i den kliniske undervis-ning.

Der er forudsætningskrav og evt. mødepligt knyttet til de tværprofessionelle elementer. Krav til form, kriterier og dokumentation af forudsætningsgivende studieaktiviteter samt mødepligt indgår i semesterbeskrivelsen.

De tværprofessionelle ECTS i fællesdelen udprøves i forbindelse med semestrets prøve/prøver.

Tværprofessionelle elementer i den institutionsspecifikke del

På 5. semester (10 ECTS) indgår de studerende i et 7 ugers forløb med en afsluttende prøve (se afsnit 5, 5. semester). På forløbet opøver de studerende kompetence til at agere i tværprofessi-onelt samarbejde om en fælles opgaveløsning. De studerende samarbejder i tværprofessionel-le teams om en fælles opgaveløsning og træner at bringe egen viden og færdigheder i spil. Fo-kus er på team og teamsamarbejde, professionens opgaver, roller og ansvar, tværprofessionel kommunikation samt værdier og etiske aspekter i forhold til tværprofessionel opgaveløsning.

Tværprofessionalitet kan desuden indgå i kliniske uddannelsesforløb, valgfag samt i BA-projektet.

UCC’s sundhedsuddannelser skruer gevaldigt op for samarbejdet om borgerne