Studieformer

Undervisningen tilrettelægges med en tæt kobling imellem teoretiske, kropslige og praktiske læringsaktiviteter, der lægger op til aktiv deltagelse.

En professionsbacheloruddannelse er et fuldtidsstudie, der består af flere studieformer. Ud over undervisningstimer er der f.eks. praktik, forberedelsestid, gruppearbejde, fremlæggelser, opgaveskrivning, observationsarbejde, projekter mv. Det kræver en aktiv indsats af dig som studerende.

Variation og differentierede undervisnings- og arbejdsformer på psykomotorikuddannelsen giver dig mulighed for faglig fordybelse, og medvirker til at perspektivere og skabe helhed og sammenhæng imellem uddannelsens fagområder.

Undervisningen indeholder blandt andet:

 • Træning af manuelle og praktiske færdigheder
 • Træning af undersøgelses-, observations- og interventionsmetoder
 • Træning af dialogiske, relationelle og kropslige færdigheder
 • Træning af de studerendes evne til opmærksomhed, kontakt og nærvær
 • Samtaletræning
 • Refleksionsøvelser
 • Træning af didaktiske færdigheder og pædagogisk formidling
 • Sansning, identifikation af følelse, refleksion, verbalisering og integration af kropslige oplevelser og eventuelle nye handlinger

Undervisningen tilrettelægges blandt andet med udgangspunkt i følgende undervisnings- og arbejdsformer:

 • Holdundervisning
 • Forelæsninger
 • Gruppe- og projektarbejde med fremlæggelse/opponance
 • Studie- og træningsgrupper
 • Supervisionsgrupper
 • Case-arbejde, monofagligt og tværprofessionelt
 • Deltagelse i workshops, foredrag og temadage
 • Vejledning og feedback; individuelt og i grupper

Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen 2019 beskriver alle uddannelsens semestre i fire kategorier. Dette betyder blandt andet, at læringsaktiviteterne ikke kun er knyttet til den skemalagte undervisning. Det forventes på baggrund heraf, at den studerende:

 • tager ansvar for egen læreproces
 • arbejder selvstændigt med forberedelse til undervisningen
 • deltager aktivt i øvelser, refleksioner og diskussioner i undervisningen, samt at der arbejdes aktivt med refleksionsøvelser, studieopgaver og andre læringsaktiviteter knyttet til undervisningen
 • indstiller sig på at arbejde aktivt med at udvikle egen praksis ved siden af undervisningen, dvs. øvelse og træning af fagets metoder

Studieaktivitetsmodel PMU 2019
Studieaktivitetsmodel PMU 2019