Praktik

Praktik er den del af uddannelsen, hvor du er i læringsforløb på godkendte praktiksteder.

Formålet er med praktikken er, at du tilegner dig et solidt fagligt grundlag til at træffe kliniske beslutninger og varetage psykomotoriske interventioner samt indgå i sundhedsfaglig opgaveløsning.

Formålet med praktikken er endvidere, at du i direkte kontakt og dialog med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter gennemfører planlagte og målrettede psykomotoriske læringsaktiviteter, der understøtter tilegnelse af kliniske og praktiske færdigheder og kompetencer, som er relevante i forhold til det enkelte semesters læringsudbytte.

Praktikken tilrettelægges i et forpligtende og tæt samarbejde mellem institutionen og praktikstedet, der samarbejder om din læring og sammenhæng i teori og praksis.

Deltagelsespligt og den studerende gennemførelse af praktik
Deltagelse i praktikken (den kliniske uddannelse) er obligatorisk og stiller dels krav om gennemførelse/godkendelse af forudsætningsgivende læringsaktiviteter og dels krav om minimum 90 procent mødepligt i for hvert praktikforløb.

Praktikken på 2. og 4. semester skal godkendes i form af en forudsætningsgivende studieaktivitet for, at du kan gå til semesterprøve. Praktikken på 6. semester bedømmes ved ekstern prøve.

Praktikkernes overordnede mål er at udvikle og skabe en sammenhæng mellem din teoretiske viden og praktiske færdigheder og kompetencer.

I praktikkerne integrerer du redskaber, metoder, teorier, færdigheder og kompetencer med henblik på at kunne varetage psykomotoriske arbejdsopgaver med mennesker, individuelt eller i grupper, inden for det psykomotoriske virksomhedsfelt.

Praktikken omfatter 30 ECTS.