Klinisk undervisning (praktik)

Kliniske undervisning er den del af uddannelsen, hvor du er i læringsforløb på godkendte praktiksteder.

Klinisk undervisning er den del af uddannelsen, hvor den studerende er i læringsforløb på godkendte kliniske uddannelsessteder (tidligere kaldet praktik/praktiksteder).

Formål

  • at tilegne sig et solidt fagligt grundlag til at træffe kliniske beslutninger og varetage psykomotoriske interventioner
  • at indgå i sundhedsfaglig opgaveløsning
  • at komme i direkte kontakt og dialog med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter
  • at gennemføre planlagte og målrettede psykomotoriske læringsaktiviteter
  • at tilegne sig kliniske og praktiske færdigheder og kompetencer

Den kliniske undervisning tilrettelægges i et forpligtende og tæt samarbejde mellem institutionen og de kliniske uddannelsessteder, der samarbejder om rammer og vilkår for den studerendes læring og sammenhæng i teori og praksis.

ECTS omfang

Uddannelsen indeholder klinisk undervisning i et omfang på 30 ECTS-point, fordelt som vist i nedenstående tabel.

 

Semester

Kliniske ECTS

Antal ECTS

Fællesdelen

1

1

2

2

3

0

4

12

I alt de første 2 år

15

Institutionsspecifik del

5

0

6

15

7

0

I alt de sidste 1½ år

15

 

I ALT 

30

Regler for gennemførelse af klinisk undervisning

Deltagelse i klinisk undervisning er obligatorisk og stiller dels krav om gennemførelse/godkendelse af forudsætningskrav og dels krav om minimum 90 % mødepligt for hvert klinisk forløb.

Klinisk undervisning på 1., 2. og 4. semester skal godkendes i form af et forudsætningskrav for, at den studerende kan gå til semesterprøve. Den kliniske undervisning på 6. semester bedømmes ved ekstern prøve. Forudsætningskrav for alle kliniske forløb indebærer bl.a. refleksionsaktiviteter, herunder digitale logs. Ved manglende opfyldelse af forudsætningskrav i kliniske forløb skal den studerende indhente manglende læringsudbytter, for at den studerende kan få adgang til semesterprøve.

Formkrav, kriterier og dokumentation af forudsætningskravene for den kliniske undervisning fremgår af semesterbeskrivelserne. Her fremgår det også, hvilke muligheder den studerende har for at rette op på evt. manglende opfyldelse af forudsætningskrav. Hvis forudsætningskrav for at gå til prøve ikke er opfyldt ved prøvens start kan den studerende ikke gå til prøve og der anvendes et eksamensforsøg.

Godkendelse af kliniske uddannelsessteder

Et klinisk uddannelsessted er et ledelsesmæssigt afgrænset område inden for børne-, skole- og uddannelsesområdet, trivsels- og arbejdsmiljøområdet, ældre-, psykiatri-, handicap- og rehabiliteringsområdet. Den kliniske undervisning finder sted på offentlige og private institutioner og virksomheder.

Det er en forudsætning for godkendelse som klinisk uddannelsessted, at den studerende har mulighed for at beskæftige sig med psykomotoriske og sundhedsfaglige problemstillinger i direkte kontakt med borgere, patienter og pårørende. Det er endvidere en forudsætning, at der på uddannelsesstedet er afsat ressourcer til kontakt med og vejledning af den studerende.

Godkendelsen af kliniske uddannelsessteder gives efter konkret vurdering af uddannelsens praktikkoordinator.

Uddannelsen er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed og godkender det kliniske uddannelsessted. Uddannelsen og det kliniske uddannelsessted er forpligtet til at indgå i samarbejde om rammer og vilkår for den studerendes læring og sammenhæng mellem teori og praktik i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte.

Uddannelsen er endvidere ansvarlig for at samarbejdet etableres og vedligeholdes. Det kliniske uddannelsessted er over for uddannelsesinstitutionen ansvarlig for gennemførelsen af den kliniske undervisning i henhold til retningslinjer fastsat af Psykomotorikuddannelsen.