Adgangskrav

Kvote 1

For at søge optagelse på pædagoguddannelsen i kvote 1 skal du have en af følgende adgangsgivende gymnasiale eksaminer:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasial eksamen fra Duborg skolen i Flensborg
 • Gymnasial erhvervsuddannelse (EUX)

I kvote 1 sker optagelsen udelukkende på grundlag af din gymnasiale eksamen, og studiepladserne fordeles efter faldende eksamenskvotient. Hvis du ikke er sikker på, at din kvotient er høj nok til at sikre dig optagelse, så søg i kvote 2.

Kvote 2

Du skal søge i kvote 2, hvis du

 • har en gymnasial eksamen, men er i tvivl om, om din eksamenskvotient er høj nok til optagelse i kvote 1.
 • har en social- og sundhedsassistentuddannelsen (sosu-assistent) med dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau.
 • har den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) med dansk på C-niveau, samfundsfag på C-niveau og engelsk på E-niveau.
 • har bestået de fire gymnasiale enkeltfag: dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på C-niveau og et valgfrit fag på C-niveau.
  Hvis faget består af både en skriftlig og mundtlig deleksamen, skal begge deleksaminer være bestået for at faget anses som værende bestået. 
 • har en udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • har en IB-Diploma (International Baccalaureate) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • har en International Baccalaureate med IB-Course Result med 18 point eller højere. Hvert af de seks fag, der indgår i IB-forløbet skal være bestået med mindst karakteren 3. Sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau er ligeledes et krav.
 • ikke opfylder ovenstående adgangskrav, men har erfaringer og kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene og dermed kan søge optagelse via individuel kompetencevurdering (IKV).

Aktiviteter, der kan indgå i en kvote 2-ansøgning

Når du søger via kvote 2, kan flere aktiviteter og derigennem erhvervede kompetencer tælle positivt i forhold til optagelse. Aktiviteterne, der indgår i vurderingen, må have en samlet varighed på 12 måneder.

Udvælgelsen sker på grundlag af individuel bedømmelse, hvor der lægges vægt på følgende:

Erhvervserfaring
Al erhvervserfaring kan tælle med i den samlede vurdering. Der lægges dog særlig vægt på studierelevant arbejde, som fx kan være være arbejde inden for sundhedsområdet, pædagogisk arbejde med børn, unge eller udsatte. Virksomhedspraktik samt militærtjeneste kan indgå som erhvervserfaring. Omfanget skal være af minimum 4 måneders varighed med gennemsnitlig 27 timer om ugen.

Højskoleophold
Højskoleophold skal være minimum 4 måneder, og ved daghøjskoleophold skal forløbet være med mindst 30 timer om ugen.

Udlandsophold
Udlandsophold af minimum 3 måneders sammenhængende varighed. Der kan både være tale om rejse, arbejde, studieophold eller hvis du har været udvekslingsstuderende.

Frivilligt arbejde m.m.
Frivilligt socialt arbejde, herunder foreningsarbejde.

Anden uddannelse
Gennemført erhvervsuddannelse (fuldtidsstudium) på minimum 2 år eller bestået mindst ét år af en mellemlang- eller videregående uddannelse (60 ECTS).

Eksamensresultatet
Hvis du har et eksamensresultat fra en adgangsgivende eksamen, tæller det også med.

Ansøgningsfrister

Dokumentation i kvote 2

Specialiseringer

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF)

Motiveret ansøgning