Valgfrie kompetenceområder

Pædagoguddannelsen består, udover de obligatoriske elementer, af en række valgmoduler. I løbet af uddannelsen gennemfører du ét ud af syv forskellige valgfrie områder. Hvert område er bygget op omkring hvert sit kompetencemål. Kompetencemålene beskriver, hvad den studerende skal kunne efter de enkelte forløb.

Kompetencemålene er:

 1. Kreative udtryksformer: Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed.
   
 2. Natur og udeliv: Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø.
   
 3. Sundhedsfremme og bevægelse: Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.
   
 4. Medier og digital kultur: Den studerende kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produktioner ved anvendelse af digitale medier.
   
 5. Kulturprojekter og kulturel iværksætteri: Den studerende kan udvikle, iværksætte og lede kulturprojekter, som sigter mod menneskers inddragelse og deltagelse i og med produktion af kulturliv.
   
 6. Social innovation og entreprenørskab: Den studerende kan udfordre eksisterende og udvikle nye pædagogiske praksisser og organisationsformer, der bidrager til at håndtere udfordringer og nytænkning inden for pædagogprofessionen.
   
 7. Kulturmøde og interkulturalitet: Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis.

På Campus Carlsberg udbydes moduler i alle valgfrie kompetenceområder. På Campus Nordsjælland udbydes moduler i alle områder undtagen Kulturmøde og interkulturalitet. På Pædagoguddannelsen Bornholm udbydes moduler i 2-3 områder afhængigt af de studerendes ønsker.