Social- og specialpædagogik

Med en specialisering inden for social- og specialpædagogik vil du opnå viden om lovgivningen på det sociale område, målgruppernes karakteristika og behov, forebyggelse af marginalisering og udstødelse, etik og værdier. Du kommer til at arbejde med processer, der understøtter målgruppernes motivation, udvikling og kompetencer til at danne relationer.

Pædagoger med denne specialisering opnår særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker inden for tre overordnede målgrupper:

 • Børn og unge med særlige behov
 • Mennesker i sociale vanskeligheder
 • Mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Denne specialisering består af seks moduler, anden og tredje praktikperiode plus bachelorprojektet inklusive fjerde praktikperiode. Specialiseringen er bygget op omkring de fire følgende kompetencemål. Kompetencemålene beskriver, hvad den studerende skal kunne efter de enkelte forløb.

 1. Den studerende kan med udgangspunkt i de tre målgruppers forudsætninger og perspektiver identificere og varetage pædagogiske opgaver i relation hertil. Den studerende har indsigt i social- og specialpædagogiske paradigmer, videnformer og metoder.
   
 2. Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre, evaluere social- og specialpædagogiske indsatser og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, og som understøtter de tre målgruppers udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber.
 1. Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag (anden praktik).
   
 2. Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører (tredje praktik).