Profil i socialt arbejde

Brænder du for at arbejde med marginaliserede og socialt udstødte? Med profiluddannelsen i socialt arbejde og socialpædagogik bliver du rustet til det tværfaglige samarbejde mellem socialrådgivere og pædagoger i offentlige, private og frivillige institutioner, der arbejder med udsatte mennesker i sårbare positioner.

Samlæst uddannelse med profil i socialt arbejde og socialpædagogik

På Campus Nordsjælland udbydes den samlæste uddannelse med profil i socialt arbejde og socialpædagogik. Uddannelsen blev udmøntet i efteråret 2012, hvor det første hold pædagoger og socialrådgivere, der indgik i samlæste forløb undervejs i uddannelsen, startede op.

Den samlæste uddannelse med profil i socialt arbejde og socialpædagogik tager sit udgangspunkt i aktuelle udfordringer for pædagoger, socialrådgivere og andre velfærdsprofessionelle, der kræver samarbejde og perspektiver, der går på tværs af institutioner, organisationer og professioner.

Målet er, at du bliver rustet til at arbejde helhedsorienteret med nogle af samfundets mest udsatte grupper, der kan opleve de sociale tilbud som fragmenterede og afbrudte indsatser, og derved risikerer marginalisering. Ved at give erfaringer med samarbejde allerede i uddannelsesforløbet, er vi med uddannelsen med til at sikre, at du som studerende med profil i socialt arbejde og socialpædagogik oparbejder kvalifikationer, der aktuelt efterspørges i løsningen af de professionelles opgaver: at professionsudøveren (socialrådgiveren, pædagogen m. fl.) skal kunne skifte professionsblik og se menneskers sociale problemstillinger i et helhedsperspektiv og indgå i tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. Uddannelsen medvirker desuden til, at du tænker nyt og udvikler innovative tilgange i det tværprofessionelle arbejde.

Derfor er vi overbeviste om, at et møde og samarbejde mellem socialrådgiver- og den pædagogiske profession allerede i uddannelsen repræsenterer en styrkelse af det professionelle arbejde og felt fremadrettet.

Hvad kan du?

At blive pædagog gør dig klar til et arbejdsliv, hvor du kommer til at gøre en forskel for en masse mennesker. Du lærer at handle selvstændigt og kreativt, at stole på din egen dømmekraft samt at sætte dig ind i andre menneskers liv. Som færdiguddannet pædagog med profil i socialt arbejde og socialpædagogik vil du desuden være rustet til:

 • At indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
 • At arbejde helhedsorienteret
 • At kunne overskride institutions- og fagskel for at skabe de bedste løsninger for den enkelte borger
 • At kunne bidrage til udviklingen af praksis i et komplekst felt

Det vil sige, at du bliver pædagog på linje med de studerende, der læser på den ordinære pædagoguddannelse og kan varetage de samme arbejdsopgaver som disse. Men den viden, du har oparbejdet i løbet af studiet, gør dig særligt egnet til at arbejde forebyggende i dagtilbud på institutioner som misbrugscentre, krisecentre, døgntilbud etc.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er bygget op omkring de samme moduler som UCCs øvrige hold på pædagoguddannelsen følger. På pædagoguddannelsen er der tre moduler per semester af ca. syv uger varighed hver. Der er to afgørende forskelle på den almindelige pædagoguddannelse og den samlæste uddannelse:

 • Visse steder brydes rækkefølgen af modulerne, hvilket giver studerende på den samlæste uddannelse nogle særlige forudsætninger
 • På nogle modulerne samlæses der helt eller delvist med socialrådgiverstuderende fra samme årgang

De samlæste forløb indgår på moduler, hvor der er et fagligt indhold, pædagoger og socialrådgivere samarbejder om i praksis, og hvor kendskab til målgrupper, metoder og arbejdsgange er essentielt for at skabe bedst mulig betingelser for de mennesker, indsatsen handler om.

De samlæste forløb ligger på følgende moduler:

 • Modul A ”Omsorg, læring og udvikling”: Tre ugers samlæst forløb fokus på omsorg, læring og udvikling i arbejdet med mennesker i udsatte positioner (hjemløse, diagnosticerede børn i skole og dagtilbud, nomadefamilier m. fl.)
 • Modul C ”Køn, seksualitet og mangfoldighed”: To ugers feltarbejde i kommunalt regi, med fokus på organiseringen af, visitation til og arbejdet på tilbud af forskellig karakter (misbrugsbehandling, SSP-samarbejde, støtteordninger til familier m. fl.)
 • Modul D ”Pædagogisk teori og praksis”: To ugers samlæst forløb med udgangspunkt i socialt og pædagogisk arbejde udsatte unge (kriminalitetstruede unge, unge med sindslidelser eller fysiske funktionsnedsættelser m. m.)
 • Modul E ”Profession, velfærd og værdier”: fem ugers samlæst forløb med udgangspunkt i målgrupperne udsatte børn og deres familier samt børn med handicap og deres familier. Dels arbejder de studerende i tværprofessionelle grupper selvvalgte problemstillinger i forhold til målgrupperne, dels arbejdes der med konkrete tilgange til professionel kommunikation og samtaler
 • Modul J ”Profession og samarbejde”: syv ugers samlæst forløb, hvor de studerende undersøger og kvalificerer indsatser med udgangspunkt i aktuelle professionsfaglige udfordringer

Den samlæste uddannelse og specialisering
Som pædagogstuderende skal man efter fællesdelen (første år af studiet) ansøge om en af tre specialiseringer: dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Som studerende på den samlæste uddannelse søger du specialisering på samme vilkår som alle andre studerende på pædagoguddannelsen. Der er brug for samarbejdskompetencer og blik for mennesker i udsatte positioner i alle sektorer og institutioner – ikke kun i de særskilt social- og specialpædagogiske, og derfor mener vi at der er essentielt, at de studerende med denne optagethed indgår i alle specialiseringer.

Pædagoguddannelsen er en enhedsuddannelse, og derfor skal alle uanset specialisering kvalificeres til bredt at kunne varetage arbejde på det pædagogiske felt. Der er også en stigende samfundsmæssig tendens til at tænke normal- og specialområderne tættere sammen, som uddannelsen skal understøtte.

Optagelsesbetingelser

 • Ønsker du at komme i betragtning til en plads på profiluddannelsen, skal du søge om optagelse på den ordinære pædagoguddannelse Nordsjælland. Hvis du optages på pædagoguddannelsen, får du besked den 30. juli. Når du bekræfter studiepladsen i vores bekræftelsessystem, vil det være muligt at ønske profiluddannelsen. Der er et begrænset antal pladser.
 • Bemærk: At læse på den samlæste uddannelse med profil i socialt arbejde og socialpædagogik er ikke en forudsætning for at finde arbejde inden for det socialpædagogiske felt.
 • Hvis du har spørgsmål omkring uddannelsen i forhold til optagelse eller lignende, kontakt venligst en studievejleder på Pædagoguddannelsen Nordsjælland.
Pædagog og børn spiller fodbold

To uddannelser arbejder sammen

Profiluddannelsen er en samlæst uddannelse mellem Professionshøjskolen Metropols socialrådgiveruddannelse og Pædagoguddannelsen UCC Nordsjælland.

Studerende på uddannelsen

Læs udtalelser fra to studerende på profiluddannelsen i socialt arbejde og socialpædagogik.

Kontaktperson

Bygninger, UCC Nordsjælland

Campus Nordsjælland

Uddannelsen foregår på Campus Nordsjælland i Hillerød - i et tværfagligt miljø med fem professionsbachelor-uddannelser; pædagog-, fysioterapeut-, sygeplejerske-, psykomotorik- og socialrådgiveruddannelsen.