Obligatorisk merit

Obligatorisk meritvurdering
 

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse har du pligt til at oplyse om beståede eller gennemførte danske eller udenlandske uddannelseselementer og relevant beskæftigelse

Hvad betyder obligatorisk merit?

Merit betyder, at et eller flere af de fag du har bestået på en tidligere dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for fag på den uddannelse, du er optaget på.

At der er tale om obligatorisk merit betyder, at det ikke er op til dig som ansøger, at vurdere og beslutte om du ønsker merit.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse vil UCC i hvert tilfælde foretage en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen du skal have merit for.

For de uddannelsesdele du får merit for kan du ikke deltage i undervisning eller gå til prøve.

Hvad skal du oplyse om?

I forbindelse med ansøgning om optagelse på en af UCC’s uddannelser har du pligt til at oplyse om følgende:

  • Gennemført uddannelse: Du skal oplyse om du tidligere har gennemført en videregående uddannelse, det kan eks. være at du har en bachelor eller en kandidatgrad.
  • Beståede dele af videregående uddannelse: Du skal oplyse om beståede dele af en videregående uddannelse, også selvom denne er afbrudt. Det kan være en enkelt eksamen, et helt modul, semester eller et eller flere.
  • Beskæftigelse: Hvis du har haft relevant beskæftigelse i forhold til den/de uddannelser du søger ind på, skal du også oplyse om og dokumentere dette.

Det er op til UCC at afgøre, om de beståede uddannelseselementer og/ eller beskæftigelse kan sidestilles med uddannelseselementer på den uddannelse du søger om optagelse på.

Hvilken dokumentation skal du vedhæfte?

Det er dit ansvar, at vedlægge tilstrækkeligt dokumentation for, at der kan foretages en faglig merit vurdering. Dokumentationen kan indeholde:

  • Eksamensbevis/protokoludskrift/attest/studiejournal der dokumenterer, at det pågældende uddannelseselement er bestået/godkendt
  • Ansættelseskontrakt, lønsedler eller udtalelse fra leder kan indgå som dokumentation for relevant erhvervserfaring
  • Øvrig dokumentation som kan være relevant som for eksempel læseplan, fagbeskrivelse, studieordning

Har du ikke har vedlagt tilstrækkelig dokumentation, vil du blive kontaktet med henblik på at fremsende den nødvendige dokumentation.

Hvad får det af betydning for dit uddannelsesforløb?

Obligatorisk merit betyder, at der er dele af uddannelsen du ikke skal deltage i. Dette kan betyde, at du skal springe et eller flere moduler over, fordi du tidligere har bestået fag som svarer til det pågældende modul. Meritvurderingen kan også betyde, at du ikke skal starte på 1. semester men senere i uddannelsen, svarende til hvad du tidligere har bestået og dermed får merit for.

Hvornår og hvordan får du svar på merit?

Meritvurderingen foretages som udgangspunkt først efter du er blevet optaget.  Hvis UCC vurderer, at du skal have obligatorisk merit vil du modtage en afgørelse til din E-Boks.

Studievejledning

Hvis du får besked om, at du er omfattet af obligatorisk merit opfordres du til at rette henvendelse til en studievejleder på dit uddannelsessted med henblik på tilrettelæggelsen af dit studieforløb.

Klager over meritvurdering

Du kan klage over uddannelsesinstitutionens afgørelse om merit inden for to uger efter, du har fået besked om afgørelsen. I afgørelsen vil der fremgå en klagevejledning.

Hvis du vil vide mere

Kontakt UCC’s optagelse, hvis du er i tvivl om hvilken dokumentation du skal fremsende. Kontakt det uddannelsessted du søger om optagelse på, hvis du har spørgsmål vedrørende den faglige meritvurdering af dit tidligere uddannelsesforløb.