Adgangskrav til Psykomotorikuddannelsen

Der optages kun i kvote 2

Du kan søge optagelse, hvis du har en af følgende adgangsgivende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasial eksamen fra Duborg skolen i Flensborg
 • Gymnasial erhvervsuddannelse (EUX)
 • Udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • IB-Diploma (International Baccalaureate) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • International Baccalaureate med IB-Course Result med 18 point eller højere. Hvert af de seks fag, der indgår i IB-forløbet skal være bestået med mindst karakteren 3. Sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau er ligeledes et krav.

Du kan også søge optagelse, hvis du

 • har en Social- og sundhedsassistentuddannelsen (sosu-assistent) med dansk på C-niveau, engelsk på C-niveau og naturfag på C-niveau.
 • har Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) med 1) dansk på C-niveau, 2) samfundsfag på C-niveau, 3) engelsk på E-niveau og 4) enten bioteknologi på A-niveau eller biologi, fysik, kemi eller naturfag på C-niveau.
 • har en relevant erhvervsakademiuddannelse med 1) dansk på C-niveau, 2) samfundsfag på C-niveau, 3) engelsk på E-niveau og 4) enten bioteknologi på A-niveau eller biologi, fysik, kemi eller naturfag på C-niveau.
 • har 9 måneders erhvervserfaring med minimum 27 timer pr. uge og 4 gymnasiale enkeltfag: 1) dansk på A-niveau, 2) engelsk på B-niveau, og 3) enten bioteknologi eller geovidenskab på A-niveau eller biologi, fysik, kemi eller matematik på B-niveau og 4) enten samfundsfag eller psykologi på C-niveau.
  Hvis faget består af både en skriftlig og mundtlig deleksamen, skal begge deleksaminer være bestået for at faget anses som værende bestået. 
 • ikke opfylder ovenstående afgangskrav, men har erfaringer og kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene og dermed kan søge optagelse via individuel kompetencevurdering(IKV).

Optagelsessamtale

Du indkaldes til interview, hvis du opfylder kravet om en adgangsgivende eksamen – se ovenstående -  eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer (IKV). Det samlede optagelsesgrundlag baserer sig på optagelsessamtalen, samt kvote 2-aktiviteter som dokumenteres i ansøgningen.

Indkaldelse til gruppeundervisnings seancen og samtalen sker til din mailadresse.

Hvis du ikke har gennemført din adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen, indkaldes du også til samtale. Bevis for din eksamen skal du efterfølgende vedhæfte din ansøgning senest 5. juli kl. 12.

Beskrivelse af samtaleforløbet

Samtalen baserer sig på et interview af 15 minutters varighed.
Inden samtalen skal du deltage i en psykomotorisk gruppeundervisnings seance på 45 minutters varighed, bestående af en gruppe af ansøgere. Du bedes derfor tage lidt bevægelsesvenligt tøj på.

I interviewet er vi interesserede i at høre noget om dine forventninger til og motivation for at søge ind på uddannelsen, samt hvad du ønsker med denne fremadrettet. Desuden er vi interesseret i, at høre om dine fysiske, psykiske og sociale forudsætninger for, at arbejde som psykomotorisk terapeut. Ligesom vi er interesserede i, at høre om dine studiemæssige kompetencer.

Undervisningsseancen og et interview varer i alt 60 min. Afhængig af hvor i rækken af interview du står, så vil ventetiden være mellem 15 min. og 3 timer og 45 min. Disse samlede optagelsesrunder ligger om formiddagen mellem kl. 9 – 13.30 og om eftermiddagen mellem kl. 13 – 17.30.

Du skal ikke forberede noget særligt, men det er en god ide, at gøre dig nogle tanker om, hvad du vil svare på ovenstående spørgsmål.
Ansøgere der ikke kan godkendes efter samtale får besked og vil modtage et begrundet afslag.
Endelig svar om optagelse meddeles den 28/7.

Aktiviteter, der kan indgå i ansøgningen

Når du søger via kvote 2, kan flere aktiviteter og derigennem erhvervede kompetencer tælle positivt i forhold til optagelse. Aktiviteterne, der tæller med i vurderingen, må have en samlet varighed på 12 måneder. Husk at du skal vedhæfte en motiveret ansøgning - maksimalt 1 A4 side.

 • Erhvervserfaring, eksempelvis inden for sundheds -og omsorgsarbejde, pædagogisk arbejde eller kontor- og servicearbejde, herunder også værnepligtstjeneste og som veteran fra Forsvaret. Omfanget skal være af minimum 4 måneders varighed med gennemsnitlig 27 timer om ugen.
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum 6 måneder, fx Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)
 • Højskoleophold skal være af minimum 4 måneders varighed og ved daghøjskoleophold skal forløbet være med mindst 30 timer om ugen.
 • Udlandshold af minimum 4 måneders varighed. Der kan både være tale om rejse, arbejde, studieophold eller hvis du har været udvekslingsstuderende eller veteran fra Forsvaret.
 • Deltagelse i psykomotorisk undervisning/behandlingsforløb eller andre erfaringer med kropslig aktivitet, fx yoga, massage, kropsterapi, fitness, mindfulness m.v.

Ud over det adgangsgivende grundlag lægger vi i den samlede vurdering vægt på følgende:

 • Relevante refleksioner ift. uddannelsen og professionen
 • Selvindsigt, robusthed og kommunikationsevne
 • Erfaringer med psykomotorisk undervisning/behandlingsforløb eller andre aktiviteter inden for krop-psyke sammenhænge
 • Anden relevant uddannelse og erhvervserfaring
 • Studierelevant fritidsbeskæftigelse
 • Højskole-, daghøjskole- eller udlandsophold

Ansøgningsfrist

Bonus

Dokumentation i kvote 2