Adgangskrav til Fysioterapiuddannelsen

Kvote 1

For at søge optagelse på fysioterapeutuddannelsen i kvote 1 skal du have en af følgende adgangsgivende eksaminer:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasial eksamen fra Duborg skolen i Flensborg
 • Gymnasial erhvervsuddannelsen (EUX)

I kvote 1 sker optagelsen udelukkende på grundlag af din gymnasiale eksamen, og studiepladserne fordeles efter faldende eksamenskvotient. Hvis du ikke er sikker på, at din kvotient er høj nok til at sikre dig optagelse, så søg i kvote 2.

Kvote 2

Du skal søge i kvote 2, hvis du:

 • har en gymnasial eksamen, men er i tvivl om, om din eksamenskvotient er høj nok til optagelse i kvote 1.
 • har en IB-Diploma (International Baccalaureate) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • har en International Baccalaureate med IB-Course Result med 18 point eller højere. Hvert af de seks fag, der indgår i IB-forløbet skal være bestået med mindst karakteren 3. Sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau er ligeledes et krav.
 • har en Social- og sundhedsassistentuddannelse (sosu-asssistent) med engelsk på C-niveau og enten fysik, kemi eller naturfag på C-niveau.
 • har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • ikke opfylder ovenstående adgangskrav, men har erfaring og kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene, og dermed kan søge via individuel kompetencevurdering.

Aktiviteter, der kan indgå i en kvote 2-ansøgning
Når du søger via kvote 2, kan flere aktiviteter og derigennem erhvervede kompetencer tælle positivt i forhold til optagelse. Aktiviteterne, der indgår i vurderingen, må have en samlet varighed på 12 måneder. Husk at du skal vedhæfte en motiveret ansøgning.
Udvælgelsen sker på grundlag af individuel bedømmelse, hvor der lægges vægt på følgende:

Erhvervserfaring
Erhvervserfaring skal være af minimum 4 måneders sammenhængende varighed med minimum 20 timer om ugen. Kun arbejde efter du er fyldt 18 år skal medtages
Arbejdet kan være udført i et ansættelsesforhold, som selvstændig erhvervsdrivende eller som frivilligt humanitært arbejde inden for en anerkendt hjælpeorganisation. Humanitært arbejde skal dokumenteres ved en beskrivelse af de opgaver, der er udført, samt en attest for deltagelse fra hjælpeorganisationen.
Lønnet praktik/læretid godkendes som erhvervsarbejde, hvorimod SU-finansieret praktiktid ikke godkendes som erhvervsarbejde.

Højskole
Højskoleophold skal være af minimum 4 måneders varighed, og er der tale om daghøjskole, herunder andre enkelte idrætsrelaterede uddannelser,  skal forløbet være med mindst 30 timer om ugen.

Udlandsophold
Udlandsophold af minimum 3 måneders sammenhængende varighed. Der kan både være tale om rejse, arbejde, studieophold eller at du har været udvekslingsstuderende.

Andre kvalifikationer
Studierelevante fag fx A-niveau i fagene engelsk og/eller matematik med karakteren 7 eller derover, samt studierelevante fag som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen.

Eksamensresultatet
Hvis du har et eksamensresultat fra en adgangsgivende eksamen, tæller det også med.

Ansøgningsfrister

Specifikke adgangskrav fra 2020!

Fra optagelsen i 2020 skal alle ansøgere, uanset uddannelsesbaggrund, opfylde de specifikke adgangskrav:

 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik B-niveau eller Kemi B-niveau eller Biologi B-niveau eller Fysik B-niveau

Bonus

Dokumentation i kvote 2