Grundlag

Det institutionelle, juridiske grundlag for tidligere Professionshøjskolen UCC’s virksomhed findes i Lov om Professionshøjskoler for videregående uddannelser mv., og rammerne for UCC's opgaver og organisering er nærmere fastlagt i et sæt af vedtægter.

Politikker
I forlængelse af lovgrundlag og vedtægter er politikker for specifikke driftsområder vedtaget. Disse politikker indgår som en del af det tidligere UCC’s samlede institutionelle grundlag:

  • UCC’s personalepolitik, som sætter en fælles ramme om vilkår og samarbejdsrelationer for ansatte i det tidligere UCC. Personalepolitikken udtrykker samtidig det tidligere UCC’s værdier og holdninger til centrale spørgsmål på personaleområdet.
  • UCC's informationssikkerhedspolitik, som er den overordnede ramme for informationssikkerheden hos tidligere Professionshøjskolen UCC. Som led i den overordnede informationssikkerhedsstyring hos tidligere UCC, tager ledelsen informationssikkerhedspolitikken op til revurdering minimum hvert andet år.
  • UCC's sikkerhedshåndbog, som udstikker reglerne for informationssikkerheden i det tidligere UCC. Sikkerhedshåndbogen udgør en integreret del af de regler og forordninger, alle skal kende og overholde for at være ansat eller indskrevet ved det tidligere UCC. Alle medarbejdere og studerende i tidligere UCC har pligt til at kende og efterleve sikkerhedshåndbogen.

Om navnet UCC
UCC var oprindeligt en forkortelse for University College Capital. University College er den engelske betegnelse for en professionshøjskole. Capital betyder hovedstad, og ordet blev valgt, fordi vi har til huse i hovedstadsregionen. I dag hedder vi Københavns Professionshøjskole, eller i daglig tale blot KP. Forkortelsen UCC anvendes bl.a. i det hidtidige logo, hjemmesideadresse og mail-adresser. Ny visuel identitet og nye kommunikationskanaler for Københavns Professionshøjskole er under udvikling.

UCC’s etablering
Professionshøjskolen UCC blev etableret den 1. januar 2008 som en fusion af CVU København & Nordsjælland, CVU Storkøbenhavn samt Frøbelseminariet. Undervejs i UCC’s levetid blev 26 udbudssteder for mellemlange videregående uddannelser samlet i 12. Fra 2016 var UCC været samlet på fire adresser: Campus Nordsjælland i Hillerød, Campus Carlsberg i København, Tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus samt Uddannelsescenter Snorrebakken på Bornholm.

 

UCC's kerneopgave