Grundlag

Det institutionelle, juridiske grundlag for Professionshøjskolen UCC’s virksomhed findes i Lov om Professionshøjskoler for videregående uddannelser mv., og rammerne for UCC's opgaver og organisering er nærmere fastlagt i et sæt af vedtægter.

Politikker
I forlængelse af lovgrundlag og vedtægter er politikker for specifikke driftsområder vedtaget. Disse politikker indgår som en del af UCC’s samlede institutionelle grundlag:

  • UCC’s personalepolitik, som sætter en fælles ramme om vilkår og samarbejdsrelationer for ansatte i UCC. Personalepolitikken udtrykker samtidig UCC’s værdier og holdninger til centrale spørgsmål på personaleområdet.
  • UCC's informationssikkerhedspolitik, som er den overordnede ramme for informationssikkerheden hos Professionshøjskolen UCC. Som led i den overordnede informationssikkerhedsstyring hos UCC, tager UCC Ledelsen informationssikkerhedspolitikken op til revurdering minimum hvert andet år.
  • UCC's sikkerhedshåndbog, som udstikker reglerne for informationssikkerheden i UCC. Sikkerhedshåndbogen udgør en integreret del af de regler og forordninger, alle skal kende og overholde for at være ansat eller indskrevet ved UCC. Alle medarbejdere og studerende i UCC har pligt til at kende og efterleve sikkerhedshåndbogen.

Om navnet UCC
UCC var oprindeligt en forkortelse for University College Capital. University College er den engelske betegnelse for en professionshøjskole. Capital betyder hovedstad, og ordet blev valgt, fordi vi har til huse i hovedstadsregionen. I dag hedder vi Professionshøjskolen UCC, eller i daglig tale blot UCC. Forkortelsen UCC anvendes bl.a. i logo, hjemmesideadresse og mail-adresser.

UCC’s etablering
Professionshøjskolen UCC blev etableret den 1. januar 2008 som en fusion af CVU København & Nordsjælland, CVU Storkøbenhavn samt Frøbelseminariet. Siden UCC’s dannelse er 26 udbudssteder for mellemlange videregående uddannelser samlet i 12. Siden 2016 har UCC været samlet på fire adresser: Campus Nordsjælland i Hillerød, Campus Carlsberg i København, Tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus samt Uddannelsescenter Snorrebakken på Bornholm.

 

UCC's kerneopgave