Simon Sjørup Simonsen

  • Fungerende forskningschef
  • Forskning og Udvikling

    Campus Carlsberg

E-mail: 

Telefon: 

2656 1282

Præsentation

Jeg har to ledelesesområder, dels som konstitueret forskningsleder og som leder af et forskningsprogram.

Som forskningsleder indebærer mine arbejdsopgaver at jeg er souschef med ansvar for personaleledelsen af forskningsafdelingen, herunder de 4 forskningsprogrammer og forskningssekretariatet. Dertil kommer at jeg er stedfortræder for forskningschefen.

Som leder af forskningsprogrammet Sundhed og Krop arbejder jeg primært med at danne en bæredygtig og faglig stærk ramme for programmets forsknings- og udviklingsarbejde. Vi er 10 forskere med en ph.d.-grad, 4 ph.d.-studerende og 14 videnmedarbejdere med en kandidatgrad. Dertil kommer en række studentermedhjælpere. Vi laver anvendt forskning i patientforløb, sundhedsteknologi og kroppen.

Sekundært varetager jeg også egen forskning og min forskningsmæssige interesse ligger i at patienter og borger skal inddrages langt bedre.

Jeg har de sidste 18 år arbejdet med sundhed og sygdom som underviser, forsker, konsulent og leder. Det har været ca. halvt i universitetsmiljøet og halvt  i mit nuværende professionshøjskole miljø. Mit gennemgående mål har været at inddrage patienter og borgere bedre i behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse. Forskningsperspektivet har været på patienten og borgeren ved at give denne en livshistorie, en social baggrund, et køn og derved tilvejebringe den rette behandling. At personer kommer forskellige steder fra kan betyde liv eller død i den kliniske situation. Du kan ikke lave det samme behandlingsforløb med en ældre ufaglært mandlig lastbilschauffør som du kan med en ung akademisk kvinde. Patienter er ikke bare patienter – og i sundhedsvæsenet bliver vi ofte blinde for dette.

Mit mål er at sætte sygeplejersker, fysioterapeuter, læger, psykomotorikere osv bedre i stand til at inddrage og forstå patienten i behandling, forebyggelsen og rehabiliteringen, ved at være advokat for patienterne og give dem en stemme i den kliniske verden. Igennem årene har det været forskellige patient- og borgergrupper som jeg har arbejdet med, fra selvmordstruede, over misbrugere til patienter med spiseforstyrrelser, til forskellige former for somatiske patientgrupper. Jeg har ligeledes fokus på større befolkningsgrupper som fx indvandrere og jeg har været særligt optaget af vores problemer med at integrere mandlige patienter i sundhedssystemet.

Mit udgangspunkt er at med den stigende standardisering har vi fået et tiltagende specialiseret og fragmenteret sundhedsvæsen. Det skaber præcis behandling, men udfordrer også plejen, kommunikationen og omsorgen. Hertil kommer, at der generelt er flere og ældre patienter med kroniske forløb, og at det kræver en sundhedsfaglig indsats fra mange forskellige fagpersoner på tværs af sektorer som har syn for patienternes behov og kan tilrettelægge forløb sådan at borgerens behov mødes bedst muligt.

Dertil kommer at knap 1,7 mio. danskere lider af en eller flere kroniske sygdomme med legitime krav om behandling. Og i befolkningen er der stadigt stigende forventninger til kvaliteten af sundhedsydelserne, samtidig med at sygdomsmængden øges. I løsningen af denne opgave har min sundhedsfaglige interesse et særdeles frugtbar miljø hos professioner som sygeplejersker, fysioterapeuter, psykomotorikere, ergoterapeuter og diætister. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for at disse professioner og klinisk praksis kan løse deres daglige arbejdsopgaver med høj kvalitet.

Post.Doc. Sundhedsfremme. Psykologi. Roskilde Universitet - 2009

Ph.d. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet - 2004.

Kandidat i filosofi, Odense Univeristet - 1998.

Har arbejdet på 3 udenlandske universiteter i alt sammenlagt ca. et år:

University of California, Los Angeles. School of Public Health. USA.

Humboldt Universität zu Berlin, Charité – Universitätsmedizin. Tyskland.

University of Western Sydney, School of Medicine & Health. Australien

Primære arbejdsområder

Ledelse af forskningsprogrammet er min primære beskæftigelse, herunder:

- sundhedsfaglig strategisk forskningsudvikling

- budget/aktivitets balancering

- eksterne relationer og samarbejdspartnere

- rekruttering/opgavebemanding

Sekundært forsker jeg i hvordan vi inddrager patient- og borger perspektiver og behov i behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse. Jeg udfører og deltager i forskningsprojekter på forskellig vis:  

- vejledning af ph.d.-projekter

- projektleder på et forskningsprojekt

- empiri/data bearbejdning, analyse og afrapportering

- projektering

- særligt kvalitative metoder, men også kvantitative metode

Uddannelser

  • Ph.D. - Sundhedsvidenskab. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Danmark

Ansættelser

  • Egen privat konsulentvirksomhed: Simonsen Rådgivning med fokus på klinisk udvikling og organisation, - 2012-2012 ()
  • Post.doc. /ekstern lektor deltid, Sundhedsfremme, Inst. Psykologi., Roskilde Universitet, Danmark - 2007-2011 (Ministerier og styrelser mv.)
  • Specialkonsulent, stabsfunktion, videncenterudvikler, underviser, Det Sundhedsfaglige og Tekniske Fakultet, Metropol, Danmark - 2006-2012 (Ministerier og styrelser mv.)
  • Center for Selvmordsforskning, Socialministeriet, - 2004-2005 ()
  • Forsker og underviser, forskningsassistent og phd-studerende, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Danmark - 1999-2004 (Ministerier og styrelser mv.)