Diversitet og Social Innovation

Det har i mange år været ambitionen, at alle fik samme muligheder og blev ligestillet i forhold til uddannelse og arbejde gennem samfundets børne- og ungdomsinstitutioner. Men dette er langt fra tilfældet. I forskningsprogrammet Diversitet og Social Innovation forsker vi i velfærdsprofessionernes arbejde med at skabe lige deltagelsesmuligheder for børn, unge og voksne.

Forskningsprogrammet Diversitet og Social Innovation har særligt fokus på børn, unge og voksne, der befinder sig i eller er i risiko for at komme i sociale, kulturelle og økonomisk udsatte positioner. Herunder er vi optagede af, hvilke muligheder der er for overskridelse af disse positioner i forskellige institutionelle og professionelle kontekster. 

Programmets forskning trækker på samfunds- og humanvidenskaberne og er organiseret i 4 satsninger:

Med vægt på socialpædagogikken

I programmet er vi optagede af indsatser på det sociale område, herunder inklusion, eksklusion, social og kulturel udsathed, interkulturalitet, social diversitet, demokratisk deltagelse og social bæredygtighed. Der forskes derfor i tematikker som:

  • Inklusions-og eksklusionsprocesser
  • Demokrati og deltagelse som ideal i professionsudøvelse og professionsuddannelse
  • Marginalisering og diversitet i den pædagogiske sektor
  • Muligheder og betingelser for professionsudøvelse og for det tværprofessionelle samarbejde
  • Ungdom, identitet og byrum i et fritids- og socialpædagogisk perspektiv

Undersøger normalitetsforståelser

I det velfærdsprofessionelle arbejde skabes der normalitetsforståelser, som kan være medskabende af ulighed, selv om det modsatte er intentionen. Gennem analyser af dominerende forståelser af det normale, unormale, almindelige og anderledes sætter Diversitet og Social Innovation fokus på, hvorfor nogle børn, unge og voksne har bedre muligheder end andre i dagens samfund.

Lokalitet reflekteres i forskningen

Forskningen i Diversitet og Social Innovation er optaget af den samfundsmæssige betydning. Det vil sige samfundsmæssige organiseringer af det pædagogiske arbejde, uddannelser og institutioner. I programmets forskning reflekteres den geografiske placering ind i projekterne, hvor fx storbyen forstås som et særligt samfundsmæssigt forhold, som et udviklingsrum og en social kontekst.

Dagsordenskabende viden om og til professionerne

I forskningsprogrammet bestræber vi os på at udvikle dagsordenskabende viden, der kan indgå i diskussioner om velfærdssamfundets aktuelle udfordringer og professionernes opgave. Målet er både at producere forskningsviden og at bringe forskningen i spil i forhold til praksis eller professionernes virke, herunder UCC’s egne uddannelser.

Feltarbejde

På feltarbejde i socialpsykiatrien

Hvordan får unge og pædagoger deres hverdagsliv til at fungere på et bosted? For at finde ud af det laver forskerne Anne Mia Steno og Birgitta Frello feltarbejde på et bosted for unge voksne med svære psykiske lidelser.

Læs mere om forskningsprojektet

Når psykiatrien styrer pædagogikken

Adjunkt ved DPU, Bjørn Hamre, har haft et forskningssamarbejde med UCC om et projekt, der sætter fokus på videnshierarkiet mellem psykologien og psykiatrien og undersøger, hvilken betydning diagnoser og problemforståelser får for pædagogerne og lærerne i skolen.

Hør Bjørn Hamre fortælle om projektet

 

Ung i udskolingen

Ung i udskolingen

Det er svært at fokusere på trivsel i udskolingen, men sociale fællesskaber er afgørende for, at unge i de ældste klasser føler sig trygge nok til både at kunne lære og komme i skole. Det viser et nyt forskningsprojekt fra UCC.

Læs artiklen