Lederne skal sætte barnets udbytte i centrum

Hvad får Sofia og Noah ud af de fem år, de tilbringer i vuggestue og børnehave? Daginstitutionernes ledere skal zoome ind på børnenes udbytte, mener UCC’s Margrethe Andersen. Forskning slår nemlig fast, at den type ledelse markant forbedrer børnenes udvikling, læring og trivsel.

"Ledelse i dagtilbud har stor betydning for, om børnene opnår den udvikling, læring og trivsel, de har brug for. Mange tror, at det pædagogiske arbejde automatisk bliver godt, når personalet trives, men det er der ikke evidens for. Lederne skal være optagede af, hvad børnene får ud af at være i institutionen. Forskning viser nemlig, at netop dét ledelsesfokus betyder, at børnene opnår et større udbytte," siger Margrethe Andersen, der er lektor og chefkonsulent ved UCC’s videreuddannelse.

Elevcentreret ledelse gør børn dygtigere

Den newzealandske skoleledelsesforsker Viviane Robinson har undersøgt forskellige former for ledelse og har dokumenteret, at eleverne bliver markant dygtigere, når skoleledere sætter elevernes læringsudbytte i centrum for deres ledelsespraksis. Robinsons ledelsesmodel består af otte vigtige principper for ledelse, og selvom den er udviklet til skoler, kan den også bruges til at styrke ledelseskvaliteten på dagtilbudsområdet.

5 DIMENSIONER I LEDELSE: HVAD SKAL LEDEREN GØRE?

- Fastsætte mål og afstemme forventninger: Der skal være tydelige mål for og forventninger til både elever og ansatte.

- Bruge ressourcerne strategisk: Penge, tid og viden skal bruges relevant i forhold til de prioriterede mål.

- Sikre kvalitet i undervisningen: Ledelsen arbejder tæt sammen med lærerne om at udvikle praksis bl.a. gennem systematisk evaluering

- Lede de professionelles læring: Ledelsens tætte involvering i læringsmiljøet giver indsigt i, hvilke nye kompetencer lærerne har brug for.

- Sikre trygt og ordentligt læringsmiljø: Hele indsatsen skal basere sig på og bidrage til et ordnet og trygt skolemiljø for både elever, forældre og ansatte.

3 LEDELSESKOMPETENCER: HVORDAN SKAL LEDEREN GØRE DET?

- Anvende relevant viden: Ledelsen skal sikre, at relevant viden bliver indsamlet, udviklet og omsat i løsningen af den pædagogiske opgave.

- Løse komplekse problemer: Ud fra systematisk analyse skal ledelsen løse komplekse problemstillinger.

- Opbygge tillid: Tillid i alle relationer er afgørende for, at læringen og undervisningen kan forbedres og udvikles. Ledelsen opbygger tillid gennem respektfuld adfærd.

Resultaterne af Viviane Robinsons forskning om ’Student-Centered Leadership’ er udkommet på dansk i bogen ’Elevcentreret skoleledelse’, Dafolo 2015.

Det er den newzealandske skoleledelsesforsker Viviane Robinson fra University of Auckland, der har påvist, at børn får en mere lige adgang til læring og bliver dygtigere, når skoleledere sætter elevernes læringsudbytte i centrum for ledelsesopgaven. Robinson har udviklet en praktisk, brugbar model for skoleledelse (se boks på side xx), som går sin sejrsgang blandt andet i Danmark. UCC udbyder fx en særlig skolelederuddannelse baseret på Robinsons forskning, og som er certificeret af University of Auckland.

Viviane Robinsons ledelsesmodel er også meget velegnet til brug i danske dagtilbud, siger Margrethe Andersen. Hun arbejder bl.a. med et stort kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Her bruges Robinsons model i en tilpasset udgave med det formål at styrke ledelsen og den pædagogiske kvalitet og dermed børnenes udvikling, læring og trivsel.

SÆT DIG I SPIDSEN FOR INSTITUTIONENS LÆRING

Dagtilbudsledelse har længe haft fokus på at styre på ’input’, altså hvad pædagogerne tilbyder børnene af aktiviteter, men hvis børnene skal klædes bedst muligt på til skolelivet – og til livet med uddannelse og job – skal lederne blive dybt optaget af børnenes udbytte.

"Det nye er, at vi spørger: ’Hvad har barnet behov for’ i stedet for ’Hvad vil pædagogerne byde ind med’ eller ’Hvad har pædagogerne lyst til at lave’. Ledelsen skal tilrettelægge det pædagogiske input efter, hvilke kompetencer barnet har brug for i sin rygsæk. Ikke alt kan måles, men dét, der kan, er det fornuftigt at måle på. For så kan der løbende evalueres, og man kan konstatere, om dét, der gøres, virker efter hensigten," siger Margrethe Andersen.

Dermed er ledelsesopgaven i dagtilbud blevet ændret. Pædagogerne behøver ikke ledelsens hjælp til at etablere en hverdag i institutionerne, hvor børnene har det godt, for det kan pædagogerne sagtens selv finde ud af, mener Margrethe Andersen. I stedet skal lederne fastsætte de strategiske mål for de pædagogiske indsatser og sætte sig i spidsen for lærings- og udviklingsarbejdet i institutionerne.

"Ledelsesopgaven i dagtilbud nu og i fremtiden handler om at lede strategiske læreprocesser. Lederne skal sætte rammerne for og lede institutionernes læringsmiljøer. Det kan de gøre ved sammen med pædagogerne at arbejde systematisk med pædagogiske prøvehandlinger og fx gennem aktionslæring opdage, hvad der sker med børnegruppens udvikling, læring og trivsel, når de ændrer praksis," siger Margrethe Andersen.

SPØRG ALTID: HVAD FÅR BARNET UD AF DET?

I den daglige personaleledelse skal lederen hjælpe medarbejderne med at sætte fokus på barnets udbytte, bl.a. ved at stille nysgerrige spørgsmål til deres praksis:

"Når pædagogerne på Blå Stue vil i Zoologisk Have i næste uge, så skal du som leder spørge ind til det læringsmiljø, som netop den udflugt skaber. To spørgsmål skal ligge forrest på din tunge i dialogen med pædagogen: ’Hvad får barnet ud af det?’ Og ’Hvordan kan du vide dét?’" siger Margrethe Andersen.

Ledelse af dagtilbud skal baseres langt mere på data og professions- og forskningsviden, end tilfældet er i dag, mener Margrethe Andersen. Også her har lederne en nøglerolle.

"Data om børnene risikerer at havne i et sort hul, fordi der mangler planer og systematik for, hvordan data oversættes til viden, og hvordan den nye viden når frem til dem, der kan bruge den til at kvalificere deres praksis. Lederne skal sørge for, at relevant, ny viden bliver udviklet, fremskaffet og delt, fordi det gavner børnenes udbytte," siger Margrethe Andersen.

Om Margrethe Andersen

Chefkonsulent og lektor på UCC’s videreuddannelse, Program for Ledelse og organisatorisk læring