Løbende evaluering skaber læseheste

Eleverne på Gerbrandskolen på Amager er særdeles gode læsere. En vigtig ingrediens i opskriften er test og daglige observationer af hver enkelt elevs læsefærdigheder.

"I dag skal I lave en prøve," siger dansklærer og læsevejleder Maj-Britt Termansen på Gerbrandskolen til fem elever fra 1. klasse, der sidder samlet om et bord på hendes kontor til dagens læsetime. Øjeblikket efter sidder børnene bøjet over hvert sit ark papir i dyb koncentration om den stillede opgave: skriv alle de ord, du kan. "Jeg vil skrive L-O-R-T", siger en af drengene, mens han griner og kikker over på en af pigerne, der er travlt optaget af at skrive M-O-R.

Prøven har Maj-Britt Termansen selv udviklet, og den er én af i alt otte prøver undervejs i det intensive læseprogram, Læsehestene, som alle skolens elever fra 1. til 3. klasse gennemgår − og med bemærkelsesværdige resultater. I de fem år, Læsehestene har eksisteret, er antallet af usikre læsere faldet til væsentligt under landsgennemsnittet, og ni ud af ti elever i 1. til 3. klasse er hurtige og sikre læsere.

"Vi har udviklet et format, der virkelig gør en forskel. Det adskiller sig fra mange skolers læsebånd, hvor eleverne læser derudad med fare for at tabe de svageste elever. Vi har egentlig læseundervisning, som vi hele tiden nøje tilpasser den enkelte elev," siger Maj-Britt Termansen, der er tovholder for Læsehestene.

Når der ikke er test, bliver læsetimen indledt med, at hver elev selv læser i en bog, mens læreren går rundt og observerer og taler med elever, der har behov for det. I anden del af timen er der værksted, hvor eleverne inddelt i små hold spiller diverse læse- og stavespil.

Læs også: Kom og se mine læringsmål, far

LÆSEHESTENE

Et fast, struktureret læsebånd for 1.-3. klasse på Gerbrandskolen.

Formålet er − sammen med den almindelige danskundervisning – at udvikle og styrke elevernes erfaringer med læsning samt automatisere og konsolidere læsningen ved at læse meget og læse varierede tekster.

Et delmål er, at eleverne stiller spørgsmål til teksten og bruger skrivning som redskab til at fastholde tanker og idéer.

Involverer 120 børn og ni lærere, fritidshjemspædagoger og læsevejledere.

Undervisningen løber i 20 uger i hvert skoleår, en time dagligt, fire dage om ugen.

Eleverne både læser og skriver i mange undervisningsformater.

Eleverne evalueres og testes løbende.

Siden 2006 har antallet af hurtige og sikre læsere i Læsehest-klasser i snit været 90 procent og derover.

LØBENDE HOLDDELING

Fra efterårsferien og frem til påske – i alt 20 uger – har eleverne en times daglig læseundervisning fire dage om ugen. Eleverne er i læsetimerne inddelt i hold fra fem til 25 elever på tværs af årgangens fem klasser efter deres læsefærdigheder, og undervisningen består af læse- og skriveaktiviteter, der er differentierede, så eleverne arbejder på præcis det faglige niveau, der både giver dem succesoplevelser og udfordringer.

At sikre den balance kræver løbende læse- og skrivetest og løbende evaluering, forklarer Maj-Britt Termansen.

"Vi er nødt til løbende at evaluere hver enkelt elevs læsning og skrivning for at sikre, at han eller hun er på det rigtige hold. Til det formål bruger vi mange test i løbet af de 20 uger. Ud over de otte test, alle elever skal lave, lader vi også enkelte elever lave en særlig test, når vi vil undersøge, om de har en helt specifik læseudfordring."

Nogle test er standardiserede og bliver indkøbt af skolen, andre har Maj-Britt Termansen selv udviklet.

Hun og de øvrige lærere i Læsehestene skriver også løbende små notater om de enkelte elever, mens eleverne læser. Efter hver test mødes lærerne og evaluerer besvarelserne og beslutter, om nogle elever vil få større udbytte af at blive flyttet til et andet hold.

Læs også: Kig eleven over skulderen og skriv ned

I læsetimen observerer læreren og taler med elever efter behov, bagefter er der værksted med mange forskellige typer læseøvelser.

TEST ER SJOVE

Efter dagens læsetime sætter Maj-Britt Termansen sig med dansklærer Charlotte Vigsnæs, der også underviser Læsehestene. Sammen kikker de på en oversigt over læseholdene og beslutter at flytte en elev fra ét læsehold til et andet, fordi eleven er inde i en rigtig god læseudvikling. Og Charlotte Vigsnæs deler resultatet af en test, hun i dag har givet en anden elev for at tjekke elevens bogstavkendskab.

Ud over mundtlig dialog med dansklærerne sender Maj-Britt Termansen også ofte skriftlige evalueringer med beskrivelse, analyse og vurdering af elevers læseudfordringer og behov til de øvrige lærere. Og dansklærerne skriver løbende noter om elevernes læsning ind i elevplanen.

At afvikle test ser Maj-Britt Termansen ikke som et afbræk i læseundervisningen, men som en integreret del:

"Vi tilrettelægger test, så de bliver en naturlig del af undervisningen. Mange af vores test tager kun ti minutter, og eleverne giver udtryk for, at de synes, det er sjovt. Hvis de ikke bliver færdige, beder de tit om at få lov at fortsætte."

Til gengæld går der en del tid med at evaluere testresultaterne, men den tid er særdeles godt givet ud, fastslår Maj-Britt Termansen:

"Derved sikrer vi, at alle elever kommer på det rigtige hold, hvor de kan være aktive."