Giv børn bedre overgange til og i skolen

Der er huller i broen mellem børnehave og skole, store fordele ved at lukke hullerne og mange måder at gøre det på, vurderer lektor i pædagogik Trine Ankerstjerne. Hun foreslår at give SFO- og fritidshjemspædagoger en mere central rolle som brobyggere.

For mange børn er skolestart lidt en fuser. Forventningerne er ellers tårnhøje hos store børnehavebørn, der typisk har forberedt sig på skolestart i ’storegrupper’ med skoleagtige aktiviteter. Problemet opstår, når børnene forlader børnehaven i april eller maj og starter i en SFO eller på et fritidshjem, som ikke har meget med skole at gøre. Det vurderer Trine Ankerstjerne, lektor i pædagogik på Pædagoguddannelsen København og professionskonsulent på skole- og fritidsområdet:

TRINE ANKERSTJERNES RÅD TIL BROBYGNING MELLEM BØRNEHAVE OG SKOLE:

  • Giv barnet oplevelse af, at de erfaringer, oplevelser, lege, viden og færdigheder, det har med sig fra børnehaven og familien, bliver anerkendt som vigtige og betydningsfulde også i skolen. Barnets selvvirksomhed og forståelse af læring er vigtig.
  • Lad de to grupper, pædagogerne og lærerne, bruge samme pædagogiske læringsformer, der supplerer de didaktiske.
  • Dan en ’storegruppe’ i børnehaven, hvor kommende skolebørn udvikler kompetencer i forbindelse med at være skoleparat. Lad dagtilbud og skole definere kompetencerne i fællesskab på forhånd.
  • Planlæg, at skolen og børnehaven aflægger uformelle besøg hos hinanden, fx børnehaven besøger skolens legeplads, skolegård og gymnastiksal eller deltager i skolens fødselsdag, og børnehaveklassen besøger børnehaven.
  • Skab en fælles forståelse af begrebet skoleparathed og fælles strategier, så børnehavens læreplanstemaer er i tråd med fælles mål i børnehaveklassen, fx kan udvalgte historier præsenteres i dagtilbud og skole.
  • Lad børnene i børnehaven samle spor, som markerer aktiviteter, udvikling og læring. De kan samles i eksempelvis en kuffert, som barnet får sidste dag i børnehaven og medbringer ved skolestart.
  • Sørg for at SFO-pædagogerne lærer børnenes børnehavehverdag at kende og tager udgangspunkt i den.
  • Hold orienterende møder på skolen med SFO/fritidshjem, hvor forældre og børn inden skolestart får skolens liv præsenteret og nuanceret.

- Der er flere huller i brobygningen til skolen. Det sidste år af børnehavetiden lærer børn tal, bogstaver, at sidde stille i længere tid og at række hånden op. Derfor bliver de forvirrede og ofte også skuffede, når de starter i en SFO eller på et fritidshjem, hvor strukturen er løsere end i børnehaven, og hvor de ikke får den bogstavbog, de regnede med.

Trine Ankerstjerne læner sig op ad danske og svenske forskningsresultater. En svensk forsker, Helena Axelsø, har dokumenteret, at børn ved skolestart har meget traditionelle forestillinger om, hvad skole er. En dansk undersøgelse af Charlotte Højholt og Inge Schou Larsen viser, at børn føler sig udfordret i overgangen til skole, fordi det, de har lært i børnehaven, ikke kommer i spil, og det, de lærer i skolen, ikke har tråde tilbage til børnehaven. Og skuffelsen hos barnet bliver desto større, fordi forældre og bedsteforældre typisk taler om skolestart som en af de vigtigste milepæle i barnets liv.

Læs også: Slip sprogene løs

SKOLE SOM I GAMLE DAGE

Børns stereotype forestillinger om skolen hænger sammen med, at mange pædagoger i dag forbereder børn til skolen ved at reproducere deres egne personlige erfaringer med skolen, som ofte er forældede. Trine Ankerstjerne opfordrer børnehaven, SFO’en og skolen til at se overgangen til skole med børns øjne og samarbejde i langt højere grad end i dag.

- Det er vigtigt med en fælles forståelse af læring, og der er gode muligheder for bedre brobygning, idet de lovbestemte faglige mål for børnehaveklassen ligner børnehavens læreplaner.

Hun anbefaler varmt at give SFO-pædagogerne en stor del af opgaven med at bygge bro.

Læs også: Nørrebro bygger bedre bro til skolen

- De fleste SFO’er og fritidshjem ligger i forbindelse med skolen, og SFO-pædagogerne kender skolen, kan introducere børnene til skolens lokaler og ved, hvad børnehaveklasselærerne forventer.

KRAV OM BESØG I HINANDENS VERDNER

ISHØJ KOMMUNE har længe haft retningslinjer for overgang fra børnehave til skole og har netop revideret dem, så det nu slås fast, at børn og pædagoger fra dagtilbud skal på besøg i alle de kommunale SFO’er, som de leverer børn til, og SFO’erne skal besøge både de dagtilbud, som børnene kommer fra, og de børnehaveklasser, som børnene skal begynde i.

"Vi kunne se, at pædagoger i dagtilbuddene og børnehaveklasselederne i skolen manglede kendskab til hinandens arbejdsområder, så nu er et årligt fællesmøde rammesat. Mange i skolen ved ikke tilstrækkeligt om, hvad der foregår i børnehaven, og der kan være en tendens til, at personalet i børnehaven forbereder børnene på skole ud fra deres eget skolekendskab, der ikke altid synes tidssvarende," siger Tommy Johansen, pædagogisk konsulent i Ishøj Kommunes Center for Børn og Undervisning.

De reviderede retningslinjer lægger også op til, at SFO’er beskriver, hvordan de viderefører dagtilbuddenes arbejde med specifikke pædagogiske læreplanstemaer indtil skoleårets start, så børnene også oplever sammenhæng her.

SKAB OGSÅ GOD OVERGANG TIL MELLEMTRIN

Hun anbefaler, at skolen giver mere plads til læringsformer fra både børnehave- og fritidspædagogik. Ikke kun i forbindelse med skolestart.

- De læringsformer, som børnehaven og fritidshjemmet er stærke i, skal i langt højere grad trækkes med ind i skolen. Ikke kun i indskolingen, men på alle klassetrin. Overgangen fra indskoling til mellemtrin vil også glide lettere, hvis pædagogerne fra SFO og klub bliver aktive bindeled.

Når børn når mellemtrinnet i skolen, får de nye lærere og skal forlade SFO for at starte i klub. Det er en mindst lige så vigtig overgang i barnets liv som skolestart og langt mere overset, vurderer hun.

Mange SFO-pædagoger står klar til at påtage sig brobygningsopgaven, men skolerne slår sig i tøjret, oplever hun. Blandt andet fordi folkeskolereformen i disse år stiller mange nye krav til lærerne. Men at realisere reformens intentioner om en mere varieret skoledag bliver lettere, hvis SFO-pædagogerne kommer mere på banen, forudser Trine Ankerstjerne.

KØBENHAVNS KOMMUNE VIL STYRKE SAMARBEJDET MELLEM BØRNEHAVE, SKOLE OG FRITIDSHJEM

GULDBERGSKOLEN på Nørrebro i København er gået sammen med børnehaver og fritidshjem i skoledistriktet om at sikre børn bedre overgange mellem børnehave og skole. Pædagoger i børnehavernes ’storegrupper’, på fritidshjemmene og skolens børnehaveklasseledere skal mødes med Trine Ankerstjerne som konsulent og projektleder og sammen skærpe opmærksomheden om det skolestartende barn.

Skoleleder på Guldbergskolen, Morten Nielsen, ser stort potentiale i bedre kendskab til og samarbejde mellem lærere og pædagoger:

"Børn er udsat for en del overgange, og både ved skolestart og i overgangen fra indskoling til mellemtrin kan pædagogerne spille en meget vigtig rolle i kraft af deres læringssyn og store kompetencer i forhold til inklusion og trivsel."

Han vil gerne have børnehave- og SFO-pædagogernes faglighed mere i spil på skolen, men erkender, at det er svært for pædagoger at påvirke skolen:

"Skolen er en mastodont og svær for pædagoger at sætte fingeraftryk på, især nu hvor skolereformen giver lærere alt for mange nye opgaver på én gang. Men Københavns Kommune har besluttet, at et stærkt samarbejde mellem skoler og institutioner skal prioriteres højt, og det gør vi."